Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XIV/104/2004

Uchwała nr XIV/104/2004

Numer uchwały: 104
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Uchwała Nr XIV/104/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 5 lutego 2004 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, art.51 ust.1 i 2, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.109 ust.1, art.124, art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:


§ 1

 


 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 13.351.246 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

  1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 249.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

  2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł.

 


§ 2

 


 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 13.329.042 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.1 obejmuje także:

   1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 249.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

   2. wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł,

   3. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych kwocie 3.550.000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 4 do uchwały.

 


§ 3

1. Nadwyżka budżetu w kwocie 22.204 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu, czyli spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 4

 


 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 2. Ustala się plan przychodów budżetowych i wydatków środków specjalnych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 


§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2004 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7

Tworzy się:
- rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 100.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje drogowe w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 90.000 zł,
- rezerwę celową oświatową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 200.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do:


 1. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

 2. do zaciągania długu i spłaty zobowiązań miasta i gminy,

 3. do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku deficytu budżetu miasta i gminy do kwoty 300.000 zł,

 4. do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczących kredytów i pożyczek wymienionych w punkcie 3.

 


§ 9

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl