Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XVII/123/2004

Uchwała nr XVII/123/2004

Numer uchwały: 123
Numer sesji: 17
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVII/123/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 24 czerwca 2004

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m Rydzyna.
Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 póz. 717 ).
Rada Miejska Rydzyny uchwala:
par. l
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m Rydzyna.
2. Planem obejmuje się obszar położony w m Rydzyna składający się z działek o numerach ewid. 171/4 oraz 171/5.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
par. 2
Opracowania obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
par. 3
Uchyla się uchwałę nr X/76/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2003 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w m. Rydzyna.
par. 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.
par. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyna
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl