Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XVII/127/2004

Uchwała nr XVII/127/2004

Numer uchwały: 127
Numer sesji: 17
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVII/127/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 24 czerwca 2004
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w splacie tych należności oraz określenie organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z poźn. zm.) i art. 34 "a" ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ l.
Uchwala określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, póz. 926, z późn. zm.) zwanych dalej "wierzylelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§ 2. l. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi na osoby trzecie.
3) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne.
2. Umarzanie w przypadku określonym w pkt 4 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, a w pozostałych przypadkach również z urzędu.
§ 3. l. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są;
1) kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 2.000,00 zł,
2) Burmistrz Miasta i Gminy, jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż określona w pkt l. 2. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.
§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.§5. l. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoby określone w §3 w zakresie swojej właściwości na uzasadniony wniosek dłużnika, mogą odroczyć lub rozłożyć na raty termin zapłaty całości lub części wierzytelności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes Miasta i Gminy Rydzyna.
2. Od wierzytelności pieniężnych, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwl-okę za okres od wydania decyzji lub zawarcia ugody do upływu terminu zapłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwlokę w tym również z. odsetkami o których mowa w ust. 2.
§ 6. Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w §4 następuje:
1. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno - prawnym - w drodze decyzji,
2. w odniesieniu do wierzytelności ze stosunków cywilno - prawnych w drodze ugody.
§ 7. l. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie.
2. Sprawozdanie składa się według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie jednego miesiąca od zakończenia w/w terminów.
3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności określenie dłużnika i terminu płatności wierzytelności oraz:
- przy umarzaniu - kwotę podlegającą umarzaniu oraz tytuł prawny powstałej wierzytelności,
- przy odraczaniu kwotę podlegającą odraczaniu oraz terminy zapłaty odroczonej wierzytelności.
- przy rozłożeniu na raty - kwotę podlegającą rozłożeniu na raty. liczbę rat, a także terminy płatności i wielkości poszczególnych rat.
4. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§ 9. Uchwala wchodzi w życic po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyna

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl