Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XVIII/130/2004

Uchwała nr XVIII/130/2004

Numer uchwały: 130
Numer sesji: 18
Rok: 2004Uchwała Nr XVIII/130/2004 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
§ l.
Zmniejsza się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o
kwotę 686.838 zł do kwoty 13.583.017 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały.
W ramach zmian w dochodach zmniejszeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 17.600 zł do kwoty 880.303 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2.
Zmniejsza się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o
kwotę 686.838 zt do kwoty 13.580.813 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
W ramach zmian w wydatkach zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 17.600 zł do kwoty
831.626 zt. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne o kwotę 695.000 zł do kwoty 3.086.972 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§3.
Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdz. 75818 o kwotę 23.040 zł do
kwoty 117.114 zł.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyna
Ryszard" Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl