Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XX/137/2004

Uchwała nr XX/137/2004

Numer uchwały: 137
Numer sesji: 20
Rok: 2004
UCHWAŁA NR XX/137/2004
RADY MIEJSKIEJ w RYDZYNIE
z dnia 28 października 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) oraz art.40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71, póz. 838 ze zmianami) Rada Miejska w Rydzynie uchwala co następuje:


§ l.
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celu niezwiązanych z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. l -3


§2.
1. za zajęcie Im2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu , o którym mowa w § l pkt l i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
l/ przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 3,00 zł,
2/ przy zajęciu jezdni pow. od 20% do 50% szer. włącznie - 5,00 zł,
3/ przy zajęciu jezdni pow. od 50% do całkowitego zaj. jezdni - 8,00 zł.
2. za prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, placach,
pasach zieleni oraz pozostałych elementach pasa drogowego
za każdy dzień zajęcia Im2 - 2,00 zł.


§3.
1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za Im2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń , o których mowa w § l pkt 2:
l/ poza obszarem zabudowanym - 5,00 zł,
2/ w obszarze zabudowanym - 10,00 zł
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. l obejmują pełny rok kalendarzowy (365 lub 366 kolejnych dni) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.


§4.
Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu o którym mowa w § l pkt 3:


  1. za zajęcie Im2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego

 

lub usługowego - 0,50 zł,
2. za Im2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.
3. za Im2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł.


§5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.


§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl