Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXI/143/2004

Uchwała nr XXI/143/2004

Numer uchwały: 143
Numer sesji: 21
Rok: 2004U C H W A Ł A NR XXI/143/2004

R A D Y M I E J S K I E J R Y D Z Y N Y z dnia 27 listopad 2004r..

w sprawie podatku od nieruchomości i poboru podatku w drodze inkasa
na 2005 rok.

Na podstawie art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami ) w związku z art. 18
ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1/ a/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł.
b/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni - 3,40 zł
c/ od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni - 0,11 zł
2/ od budynków lub ich części
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,93 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej - 7,88 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,58 zł
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 5,66 zł
3/ od budowli :
a/ 1 % służących do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków
b/ od pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku , o których mowa w ust. 1 wyznacza się sołtysów wsi, a na terenie
miasta Rydzyna Pana Tadeusza Kałmuczak zam. w Rydzynie przy ul. T. Kościuszki 44.
3. Za pobór podatku ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5 % zainkasowanej
kwoty.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl