Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXI/144/2004

Uchwała nr XXI/144/2004

Numer uchwały: 144
Numer sesji: 21
Rok: 2004

U C H W A Ł A NR XXI/144/2004

R A D Y M I E J S KI E J R Y D Z Y N Y z dnia 27 listopada 2004 r.

w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego oraz poboru
podatku w drodze inkasa.

Na podstawie art. 6 ust. 3, art. 6a i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami )
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U.
Nr 200 poz. 1682 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym, (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ( Mon. Pol. Nr 43 poz. 765)
z kwoty - 37,67 zł. za 1 q do kwoty - 35,48 zł.

§ 2

1. Zarządza się pobór podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku rolnego i leśnego , o którym mowa w ust. 1 wyznacza się
sołtysów, a na terenie miasta Rydzyna Pana Tadeusza Kałmuczaka zam. w
Rydzynie przy ul. Tadeusza Kościuszki 44.


  1. Za pobór podatków ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5 %


zainkasowanej kwoty.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl