Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXXI/148/2004

Uchwała nrXXI/148/2004

Numer uchwały: 2004/21/148
Numer sesji: 21
Rok: 2004
UCHWAŁA NR XXI/148/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 27. 11. 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2003 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2003 — 2008
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminu) m (tekst jednolity DZ. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. nr ">, póz. 84 ze zm.) Rada Miejska Rydzyna uchwala co następuje
§ l. W uchwale Nr XII/92/2003 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w latach 2003 - 2008 ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2004 roku nr 11 poz.352) wprowadza się następujące zmiany:
l. w § l:
a) skreśla się ust. 3 ,
b) ust. 4 - 6 otrzymują numerację 3-5.
§ 2 Wykonanie Ud-wały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3 Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl