Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXII/156/2004

Uchwała nr XXII/156/2004

Numer uchwały: 156
Numer sesji: 22
Rok: 2004Uchwła nr XX/156/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z
2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1
Zmniejsza się planowane dochody ogółem, budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na
2004 r. o 1.395.288 zł do kwoty 12.011.927 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały.
Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 4.400 zł do kwoty 91.400 zł.


§ 2.
Zmniejsza się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o 1.858.188 zł do kwoty 11.559.323 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 4.400 zł do kwoty 91.400 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne o 1.853.488 zł do kwoty 976.854 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.


§ 3.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu - nadwyżka budżetu - wynosi 452.604 zł. Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.


§4
Rozdysponowuje się rezerwę celową w dziale 801, rozdz. 80195, w wysokości 4.980 zł.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 6
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl