Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXIII/159/2005

Uchwała nr XXIII/159/2005

Numer uchwały: 159
Numer sesji: 23
Rok: 2005Uchwała Nr XXIII/159/2005
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d", art.51 ust. l i 2, art.61 ust.2 ustawy 2 dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 200lr. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) oraz art.109 ust.l, art.124, art.128 ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2 2003r. Nr 15 póz.148 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.342.227 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.l obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 962.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

  1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000. zł.                                                                                                                 §2
     1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.185.838 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
     2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.l obejmuje także:
           1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 962.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
           2) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000. zł,

  1. Limity na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 2.811.102. zł. określa załącznik Nr 4 do uchwały.


 §3
l. Nadwyżka budżetu w kwocie 156.389 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu, czyli spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.


 §4
Ustala się plan przychodów i wydatków 2akładów budżetowych na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§6
Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2005 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§7
Tworzy się:
- rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 120.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje drogowe w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 300.000 zł,
rezerwę celową oświatową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 360.000 zł.§8
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej łącznie z §§4010 i 6050,
2) do zaciągania długu i spłaty zobowiązań miasta i gminy,
3) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku deficytu budżetu miasta i gminy do kwoty 300.000 zł


  1. do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczących kredytów i pożyczek wymienionych w punkcie 3.
§9
Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od l stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                                           Rady Miejskiej Rydzyny

                                                                                                                                              Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl