Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXIII/164/2005

Uchwała nr XXIII/164/2005

Numer uchwały: 164
Numer sesji: 23
Rok: 2005
Uchwała Nr XXIII/164/2005
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 roku

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we
wsi Dąbcze. Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami),
- art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 póz. 717 ze zmianami),
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje :
§1
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dąbcze .
2. Planem obejmuje się obszar położony na gruntach wsi Dąbcze,
składający się z działek o numerach geodezyjnych : 28/34, 28/35, 28/36, 28/37, 28/38, 28/39, 30/8, 30/9, 30/10 oraz części działek nr 27 i 28/40 .
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§2
Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§.4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl