Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXIII/165/2005

Uchwała nr XXIII/165/2005

Numer uchwały: 165
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/165/2005
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, we wsi Dąbcze gm. Rydzyna
Na podstawie art. 20 ust l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , póz. 1591, ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XIV/107/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 5 lutego 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbcze a także po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI V/210/2000 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2 czerwca 2000r
uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z systemem komunikacji obejmujący działki nr ewid. 71/1 do 71/27 oraz 72/5 do 72/12 położone we wsi Dąbcze gm. Rydzyna - zwany dalej planem.
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1.
Plan obejmuje obszar w obrębie wsi Dąbcze gmina Rydzyna, którego granice określa rysunek planu w skali l: 1000 będący załącznikiem do uchwały
§2.
Przedmiot i zakres ustaleń planu:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania łady przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
5) wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem,
8) zasady budowy i rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art.36 ust.4 ustawy.


§3.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § l uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu ma mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
4. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację obiektów w obszarze zawartym pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą działkę z ulicą,
5. dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach ( nie dotyczy akcentów architektonicznych).
6. podziale nieruchomości - należy przez to rozumieć możliwość dokonania podziału terenu objętego planem,
7. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
8. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie uzupełniające przeznaczenie podstawowe,
9. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
10. nakazywaniu, zakazywaniu lub obowiązywaniu - należy przez to rozumieć, że wprowadza się zakaz, nakaz lub obowiązek na obszarze objętym planem,
ROZDZIAŁ II
Przepisy szczególne
§4.
1. Niniejszym planem przeznacza się działki nr ewid. 71/2-71/7; 71/9-71/21; 71/23-71/27 oraz 72/6-72/12 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN i działki nr ewid. 71/1; 71/8; 71/22 oraz 72/5 na tereny komunikacji.
2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej MN ustala się: podstawową funkcję mieszkaniową w zabudowie jednorodzinnej z towarzyszącą jej funkcją garażowe - gospodarczą jako dopuszczalną.


1. Integralną częścią planu są:
a/ rysunek planu w skali 1:1000, będący załącznikiem graficznym nr l do niniejszej
uchwały, b/ rozpatrzenie o sposobie rozstrzygnięcia uwag do projektu planu - będące załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały, c/ rozpatrzenie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - będące załącznikiem
nr 3 do uchwały,
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
a/ linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania, b/ oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy. c/ granica zatwierdzenia ( opracowania).
§6.
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać wg zasad ustalonych w odniesieniu do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, o jakich mowa w § 5 ust. 2, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, o których mowa w § 6. ust. 2.
2. Ustala się następujące ogólne zasady wyposażenia terenu objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:
l/ w zakresie zaopatrzenia ~w wodę:
a/ zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągu wiejskiego, na zasadach
i warunkach podanych przez Dysponenta sieci wodociągowej, b/ uwzględnić w bilansie potrzeb zapotrzebowanie dla celów bytowych i gospodarczych oraz przeciwpożarowych,
2/ w zakresie gospodarki ściekowej:
a / obowiązek podłączenia działek do sieci kanalizacji sanitarnej wsi Dąbcze, po jej
wybudowaniu. Do tego czasu dopuszcza się stosowanie indywidualnych
przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków lub zbiorników
bezodpływowych, b/ wody opadowe - systemem kanalizacji deszczowej lub sposobem
powierzchniowym z zastosowaniem urządzeń podczyszczających,
3/ w zakresie ogrzewania (zaopatrzenia w ciepło):
ustala się indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych, z zastosowaniem ekologicznych niskoemisyjnych źródeł ciepła (gaz, energia elektryczna, itp.),


4/ w zakresie telekomunikacji:
możliwość przyłączenie na warunkach określonych przez Dysponenta sieci, wykonanie pełnego uzbrojenia obszaru w podstawową sieć infrastruktury technicznej powiązaną z istniejącym systemem miejskim oraz podłączenia do niej terenów zabudowanych w zakresie sieci telefonicznej - skablowanej, podziemnej na podstawie projektów branżowych,
5/w zakresie gospodarki odpadami stałymi:
obowiązkowa segregacja, gromadzenie w szczelnych kubłach w wyznaczonym miejscu na terenie posesji, i wywóz przez odpowiednio koncesjonowane jednostki na wysypisko gminne na zasadach miejscowo obowiązujących,
6/w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
doprowadzenie energii elektrycznej możliwe z istniejącej sieci, po jej rozbudowie, na zasadach i warunkach podanych przez Dysponenta sieci,
7/~w zakresie zaopatrzenia w gaz".
we wsi Dąbcze istnieje sieć dystrybucyjna gazu ziemnego Ls (GZ-41,5) średniego ciśnienia. Doprowadzenie gazu do nowych odbiorców może nastąpić, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania gazu, a zainteresowany zawarciem umowy o przyłączenie lub umowy sprzedaży gazu spełni warunki przyłączenia i odbioru zgodnie z ustawą prawo energetyczne. Należy zachować strefy kontrolowane dla gazociągów układanych pod lub nad ziemią zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Wszelkie prace budowlane związane z realizacją infrastruktury technicznej prowadzone być powinny z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych i regulacji prawnych.
ROZDZIAŁ III
Zasady zagospodarowania terenu
§7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2. przeznaczenie dopuszczalne - towarzysząca zabudowa garażowo-gospodarcza, a/ obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:
- budynki powinny być projektowane w nawiązaniu do lokalnej tradycji harmonijnie wkomponowane w krajobraz z maksymalnym zachowaniem istniejącej zieleni. Dachy strome o symetrycznych spadkach 35?- 45?, kryte dachówką lub materiałami dachówko podobnymi. Wysokość budynków- do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), maksymalnie - od poziomu terenu położonego najwyżej w obrysie murów do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu - 8,0 m. b/ obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy garażowo-gospodarczej:
- zabudowa w jednym obrysie murów -jeden budynek lub wolnostojąca, Maksymalna wysokość-1 kondygnacja, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,0 m do kalenicy dachu 5,0 m.


3. nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu:
a/ dla działek nr ewid. 71/23-71/27 - 15.0 m od linii rozgraniczającej działki z drogą
powiatową, b/ dla pozostałych działek - 5,0 m od strony dróg wewnętrznych dojazdowych,
4. możliwość wtórnego podziału terenu objętego planem na działki budowlane a także możliwość łączenia działek,
5. dostępność komunikacyjna do działek nr.ewid.: 71/1 do 71/3; 71/5 do 71/7; 71/9 do 71/20;
71/23 do 71/27; 72/6 do 72/12 jedynie z dróg wewnętrznych oznaczonych nr ewid.: 71/1;
71/8; 71/22; 72/5 a dla działki nr ewid. 71/4 z drogi gminnej dz. nr ewid. 20, włączonych
w drogę powiatową Nr 21 248 relacji Leszno - Tworzanice - Robczysko poprzez drogę
gminną dz. nr 20 i drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 71/22.
Nie dopuszcza się dostępności komunikacyjnej do działek bezpośrednio z drogi
powiatowej.
6. należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd dla jednostek straży pożarnej. Zapewnić możliwość i warunki do prowadzenia działań ratowniczych. Przewidzieć możliwość zagrożeń pożarowych i innych miejscowych, w tym budowy obiektów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
7. obowiązek zagospodarowania terenów zielenią:
a/ zieleń izolacyjna -wzdłuż dróg wewnętrznych, b/ udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - min. 30%
8. lokalizacja obiektów i urządzeń na poszczególnych działkach wg przepisów szczególnych i odrębnych
§8.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW - ustala się:
1. przeznaczenie terenu- tereny komunikacji - drogi dojazdowe wewnętrzne,
2. ustalenia dotyczące dróg o których mowa w ust. l:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m wg rysunku planu,
b) jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m lub droga pieszo-jezdna,
c) obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonej,
d) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej
ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe
§9.
Ustalenia niniejszego planu są przepisem gminnym i stanowią podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.


§10.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt.12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.
§11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl