Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXIII/166/2005

Uchwała nr XXIII/166/2005

Numer uchwały: 166
Numer sesji: 23
Rok: 2005
Uchwała Nr XXIII/166/2005
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w mieście Rydzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, póz. 717 ze zmianami), oraz w związku z Uchwałą Nr X/74/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Rydzyna, Rada Miejska Rydzyny uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w mieście Rydzyna, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.
§1.
Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa załącznik graficzny, będący jej integralną częścią, zatytułowany „miasto RYDZYNA - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, opracowany w skali l : 1000, zwany dalej rysunkiem planu.
Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE
§2.
Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem - „MN".
2. Teren upraw polowych oznaczony na rysunku planu symbolem - „RP".
3. Teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem - „K".
4. Sposób zagospodarowania i zabudowy terenu na rysunku planu określono poprzez obowiązujące ustalenia:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) dostępność komunikacyjna.
5. Pozostałe nie wymienione w ust. 1-4 ustalenia rysunku planu oznaczone gwiazdką maj ą charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
6. Podział terenu oznaczonego symbolem „MN" określono linią podziału wewnętrznego postulowaną.
Rozdział II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§3.
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem „MN" ustala się:

1. minimalną szerokość frontów działek ok. 22,00 m każda,
2. na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymienione w ust. a - i:
a. ustala się wyznaczenie dwóch działek, b. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków mieszkalnych od granicy
pasa drogowego ulicy oznaczonej symbolem „KD" (droga powiatowa nr 21-236)
10,00mdo50,00m, c. ustala się usytuowanie budynków gospodarczych poza nieprzekraczalną linią
zabudowy 50,00m, d. ustala się wysokość obiektów mieszkalnych na jedną kondygnację lub
dwukondygnacyjne w przypadku dwukondygnacyjnych drugą kondygnację powinno
stanowić poddasze użytkowe, e. ustala się pokrycie budynków dachem dwuspadowym, czterospadowym lub
wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowej do 50 , pokryte dachówką lub
materiałem dachówkopododnym, f. ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni całkowitej
obszaru objętego go planem, g. ustala się minimalną powierzchnię zieleni nie mniejszą niż 40% powierzchni
całkowitej obszaru objętego planem,
h. architektura obiektów winna być dostosowana do otoczenia i krajobrazu, i. zarówno obiekty mieszkalne jak i ewentualne obiekty gospodarcze winny być
zharmonizowane pod względem architektonicznym.
§4.
Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymienione w ust. 1-5:
1. Ustala się lokalizację obiektu budowlanego w sposób nie kolidujący z warunkami przyrodniczymi.
2. Wszelkie powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone powinny być pokryte nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy; stanowić więc powinny tzw. powierzchnie biologicznie czynne.
3. W przypadku naruszenia przy pracach budowlanych sieci drenarskich należy je bezzwłocznie odtworzyć.
4. Na obszarze objętym planem zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie pod numerem 65-25/30.
5. Działalność inwestycyjna na tym terenie możliwa jedynie w przypadku przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych na zagrożonym stanowisku.
§5.
Dla terenu upraw polowych oznaczonego symbolem „RP" ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania.
Dla terenu komunikacji oznaczonej symbolem „K" ustala się:
1. dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowej poprzez jeden zjazd
2. nawierzchnia utwardzona.§7.
Ustalenia w zakresie obsługi w infrastrukturę techniczną:
1. dostępność komunikacyjna z drogi powiatowej nr 21-236 (ul.Wyspiańskiego) zgodnie z rysunkiem planu poprzez jeden zjazd oznaczony na rysunku planu symbolem „K",
2. gospodarkę ściekową należy podłączyć do istniejącej zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i z uwzględnieniem sposobu rozwiązań zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod.183,
3. odprowadzanie wód opadowych poprzez system odstojników do kanalizacji deszczowej,
4. odpady komunalne winny być gromadzone na własnej posesji zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane służby na wysypisko,
5. dla projektowanej zabudowy przewidzieć ekologiczne (niskoemisyjne) nośniki energii cieplnej, nieuciążliwe dla środowiska (tzn. należy zastosować urządzenia o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu zanieczyszczenia),
6. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
7. zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejącej sieci energetycznej w sposób uzgodniony z jej dysponentem (na etapie realizacji konieczność wystąpienia o warunki przyłączenia),
8. ustala się w zakresie podłączenia sieci telefonicznej - skablowanej lub naziemnej konieczność wykonania uzbrojenia terenu w podstawową sieć infrastruktury technicznej powiązanej z istniejącym systemem,
9. ustala się zapewnienie zaopatrzenia wodnego dla celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd dla jednostek straży pożarnej i warunki do prowadzenia działań ratowniczych.
Rozdział III
USTALENIA KOŃCOWE
§8.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednolity Dz.U. z 1995r. Nr 16, póz. 78 z późniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o powierzchni 0,2250 ha w tym:
R IVb-0,1374 ha
R V-0,0876 ha
na cele określone w niniejszym planie.§9.
Zgodnie z art.15 ust.2 i art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala się ...."??....% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§10.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym.

§11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna
§12.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała o której mowa w ust. l, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl