Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIV/177/2005

Uchwała Nr XXIV/177/2005

Numer uchwały: 2005/24/177
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV / 177 / 2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Dąbcze, gmina Rydzyna.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 ze zmianami), oraz w związku z uchwałą nr XVII/122/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone we wsi Dąbcze, gmina Rydzyna - działki o numerach ewidencyjnych: 558/1  558/6, 559/3  559/6.

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§1

Plan obejmuje obszar, zlokalizowany w Dąbczu przy drodze powiatowej w kierunku Kąkolewa, którego granice określa rysunek planu, będący załącznikiem do uchwały.

 

§2

Integralne części uchwały (załączniki):

1)    część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 -załącznik nr 1,

2)    rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 2,

3)    rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

§3

Przedmiot i zakres ustaleń planu:

1)    Przedmiotem ustaleń planu są:

       a)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 1 MN i 2 MN,

       b)   tereny komunikacji - droga wewnętrzna, oznaczone symbolem 3 KDW.

2)   Zakres ustaleń planu - zgodnie z art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)    przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

2)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

3)   przeznaczeniu dopuszczalnym - należy  przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

4)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,

5)   dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),

 

§5

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w granicach terenu objętego planem.

2. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

1) Przeznaczenie (funkcja) terenów,

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) Wymiarowanie - w metrach.

 

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

 

§6

Ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1) W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 21-236 Rydzyna - Dąbcze - Kakolewo, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci wodociągowej.

b) Ustala się minimalną, nominalną średnicę projektowanej sieci wodociągowej Ø 100 mm

2) W zakresie gospodarki ściekowej:

a) Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 21-236 Rydzyna - Dąbcze - Kakolewo, na warunkach określonych przez Dysponenta kanalizacji,

b) Ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych.

3) W zakresie gospodarki odpadami stałymi:

a) Ustala się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.

b) Ustala się gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach na terenie  posesji i wywóz przez koncesjonowane jednostki.

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz:

Ustala się dostawę gazu z istniejącego gazociągu na warunkach określonych przez Dysponenta sieci gazowej.

5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej nn. na warunkach określonych przez Dysponenta sieci,

b) Zaleca się przeniesienie istniejącego słupa poza obszar pasa drogowego.

6) W zakresie telekomunikacji:

Ustala się możliwość włączenia w istniejącą sieć telefoniczną na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.

7) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) Ustala się indywidualny system ogrzewania obiektów.

b) Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.

 

§7

Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:

1) Zakazuje się lokalizacji obiektów dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne według obowiązujących przepisów szczególnych.

2) Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.

3) Zakazuje się prowadzenia usług i lokalizacji obiektów :

a) mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

b) mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

c) mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

4) Zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji w miejscu ich powstawania.

 

§8

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego - Tereny w granicach planu znajdują się w strefie ochrony archeologicznej "W". Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.

 

§9

Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich nie budowlanych elementów zagospodarowania - do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu.

 

§10

Ustala się zasady rozbudowy i powiązań układu komunikacji dla obszaru objętego planem:

1) Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowi projektowana droga wewnętrzna.

2) Droga, o której mowa w ust.1 wiąże się z układem komunikacyjnym podstawowym tj. drogą klasy „z" - droga powiatowa nr 21-236 Rydzyna - Dąbcze - Kakolewo.

 

ROZDZIAŁ 3

Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami

 

§11

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-garażowa i usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7).

2. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt.

3. Adaptuje się istniejącą zabudowę działki nr 559/6. Lokalizacja nowych budynków, przebudowa, rozbudowa i zmiana zagospodarowania zgodnie z przepisami dla terenu 1 MN.

4. Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy - adaptuje się istniejący podział terenu wg rysunku planu.

5. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi powiatowej - 4,0 m i minimum 8,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi wewnętrznej - wg rysunku planu,

c) od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,

d) budynek mieszkalny stanowi pierwszy plan zabudowy (licząc od frontu działki), pozostałe budynki wolnostojące należy cofnąć min. 3,0 m od linii zabudowy (frontu) budynku . mieszkalnego.

2) Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:

a)   budynki kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły (ceglastoczerwony), tynki, drewno,

b)  dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 30 do 45,

c)  wysokość budynków - 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); maksymalnie - od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu -10,5 m.

3) .Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej -maksymalna wysokość - 1 kondygnacja, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,5 m; do kalenicy dachu 6,0 m.

4) Dostępność komunikacyjna:

a)  do działki zabudowanej - bezpośrednio z drogi powiatowej (adaptacja),

b)  do pozostałych działek - z projektowanej drogi wewnętrznej typu "sięgacz", oznaczonej symbolem 3 KDW, włączonej do drogi powiatowej.

5) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 30 %

6) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - minimum 40%

6. Pełen zakres ustaleń dla terenu 1 MN stanowią ww. przepisy łącznie z § 610 niniejszej uchwały.

 

§12

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MN - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne jak dla terenu 1 MN - wg § 11, ust. 1.

2) nakazuje się włączenie terenu do zabudowanej działki nr 559/2 (poza terenem opracowania), z którą sąsiad uje.

 

§13

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 KDW - ustala się przeznaczenie terenu - teren komunikacji - droga wewnętrzna.

2. Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w ust. 1:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m,

2) droga pieszo-jezdna lub jezdnia o szerokości minimalnej 5,0 m z jednostronnym chodnikiem (po stronie zabudowy) co najmniej 1,5 m,

3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej wg ustaleń § 6.

3. Pełen zakres ustaleń dla terenu 3 KDW stanowią ww. przepisy łącznie z § 610 niniejszej uchwały.

 

ROZDZIAŁ 4

Przepisy końcowe

 

§14

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - w wysokości:

1)      dla terenu 1 MN i 2MN          -20 %

2)      dla terenu 3 KDW                   -0 %

 

§15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§16

Plan zatwierdzony niniejszą "uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl