Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIV/181/2005

Uchwała Nr XXIV/181/2005

Numer uchwały: 181
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV / 181 / 2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005

 

w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz.1112  z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Rydzyny, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rydzyna, w  brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 

Załącznik          

do Uchwały Nr XXIV/181/2005

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 28 lutego 2005 r.

 

 

Regulamin

 

określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rydzyna.

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.                 Szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

2.                 Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli jednostek o których mowa w punkcie 1.

 

§ 2

1.      Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiarze godzin przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.      Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie nauczyciela wynosi:

1)     3 % podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym - przy jednej osobie w rodzinie,

2)     4 % podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym - przy dwóch osobach w rodzinie, 

3)     5 % podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym - przy trzech osobach w rodzinie,

4)     6 % podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym - przy czterech i więcej osobach w rodzinie.

3.      Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do osób o których mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkujących: małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego utrzymaniu.

Za dzieci rozumie się te, które uczęszczają do szkół stacjonarnych, jednak nie dłużej niż do 24 lat.

5.        O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o którym mowa w ust. 2. nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - Burmistrza Gminy. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

6.        Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim na stałe, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

7.        Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

8.    Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

 

§ 3

    Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1.                 niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2.                 pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3.                 odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

4.                 korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

 

§ 4

1.      Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2.      Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Burmistrz Gminy.

3.      Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

 

§ 5

     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl