Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » UCHWAŁA NR XXV/185/2005

UCHWAŁA NR XXV/185/2005

Numer uchwały: 185
Numer sesji: 25
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXV/185/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 11 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie: określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, Nr 273, póz. 2703 i Nr 281, póz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, póz. 141) uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Rydzyna.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Regulamin określa:

1)      sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2)      formy stypendium szkolnego,

3)      tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§2

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane  zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Rydzyna uczniom szkół wymienionych w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

 

§3

1. Ustala się następujące grupy dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium:

1)      dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwotyl25 zł (I grupa),

2)      dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 125zł i nieprzekraczający 250zł (II grupa),

3)      dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250zł i nieprzekraczający 316zł (III grupa).

2. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 100 zł.

3. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1)      przy I grupie- do 100%,

2)      przy II grupie - do 65%,

3)      przy III grupie - 45%, jednak nie mniej, niż wynosi kwota określona w ust,4 ,stypendium w pełnej wysokości.

4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w ust.4 , stypendium szkolne będzie przyznawane w wysokości 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

§4

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)      pokrycia całkowitego lub częściowego kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

3)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego poprzez całkowitą lub częściową refundację kosztów poniesionych na zakup w/w rzeczy;

4)      4) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w pkt 1)-3).

 

Rozdział III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§5

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§6

1. Przyznane stypendium realizowane jest poprzez:

1)      zwrot w formie gotówkowej kosztów dojazdu oraz innych kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

2)      zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym;

3)      całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów zakupu rzeczy i świadczeń o charakterze edukacyjnym.

2. Warunkiem uzyskania częściowej lub całkowitej refundacji jest przedstawienie imiennych dowodów zapłaty, imiennych biletów miesięcznych oraz innych dowodów zakupu rzeczy lub świadczeń o charakterze edukacyjnym.

3. Wypłata stypendium szkolnego następuje w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

 

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

§7

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się do 5% dotacji celowej otrzymanej przez Miasto i Gminę Rydzyna.

 

§8

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności: pożar, zalanie i okradzenie mieszkania ucznia, pod warunkiem, że poniesione straty mają związek z procesem edukacyjnym.

 

§9

Zasiłek szkolny przyznawany jest raz lub kilka razy w roku w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

 

§10

1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 5 niniejszego regulaminu.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl