Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVIII/205/2005

Uchwała Nr XXVIII/205/2005

Numer uchwały: 205
Numer sesji: 28
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVIII/205/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 21 lipca 2005 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Dąbcze, gmina Rydzyna.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80 , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), oraz w związku z uchwałą nr XVII/121/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar położony w obrębie wsi Dąbcze, gmina Rydzyna - działka o numerze ewidencyjnym 523.

 

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§1

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w obrębie wsi Dąbcze, przy Alei Sułkowskiego, którego granice określa rysunek planu, będący załącznikiem do uchwały.

 

§2

Integralne części uchwały (załączniki):

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:500 - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 2,

3)  rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

 

§3

Przedmiot i zakres ustaleń planu:

1) Przedmiotem ustaleń planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

4) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m; obowiązująca linia zabudowy jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla budynków
o przeznaczeniu dopuszczalnym,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,

6) dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),

 

§5

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w granicach terenu objętego planem.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

1) Przeznaczenie (funkcja) terenów,

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) Podział terenu na działki zabudowy,

4) Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) Wymiarowanie - w metrach.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

 

§6

Ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

 

1)  W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu zlokalizowanego w Alei Sułkowskiego.

b) Warunki przyłączenia działek do wodociągu określi Dysponent sieci.

2) W zakresie gospodarki ściekowej:

a) Ustala się docelowo odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej miasta Rydzyna, po jej rozbudowie.

b) Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Alei Sułkowskiego, ustala się gromadzenie ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych, zlokalizowanych w granicach działek. Lokalizacja zbiorników bezodpływowych spełniać musi warunki określone przepisami szczególnymi.

c) Indywidualne układy odprowadzenia i gromadzenia ścieków komunalnych zapewniać muszą całkowitą szczelność. Nie dopuszcza się budowy zbiorników bezodpływowych z elementów prefabrykowanych - kręgów.

d) Ustala się indywidualne, nie wykraczające poza granice działek rozwiązania odprowadzenia wód opadowych z uszczelnionych powierzchni.

3) W zakresie gospodarki odpadami stałymi:

a) Ustala się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.

b) Ustala się gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez koncesjonowane jednostki.

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) Ustala się dostawę gazu z istniejącego gazociągu zlokalizowanego w Alei Sułkowskiego.

b) Warunki przyłączenia działek do gazociągu określi Dysponent sieci.

5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii energetycznej nn. zlokalizowanej w Alei Sułkowskiego.

b) Warunki przyłączenia działek do linii energetycznej określi jej Dysponent.

6) W zakresie telekomunikacji:

a) Ustala się podłączenie działek do istniejącej linii telefonicznej zlokalizowanej w Alei Sułkowskiego,

b) Warunki przyłączenia działek do linii telefonicznej określi jej Dysponent.

7) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) Ustala się indywidualny system ogrzewania obiektów.

b) Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.

 

§7

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego:

1) Teren w granicach planu znajduje się w strefie ochrony archeologicznej "W". Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.

2) Zakazuje się lokalizacji projektowanych budynków pod koronami istniejących drzew rosnących w zabytkowej alei.

3) Zakazuje się wycinki tych drzew, dokonywania ogłowień i przycinania zdrowych konarów i gałęzi.

4) W przypadku uschnięcia drzewa, czy innego losowego zdarzenia należy uzupełnić stan liczbowy poprzez nowe nasadzenia w miejscach wypadów. Uzupełnienia wprowadzić materiałem szkółkarskim rodzimych gatunków 10 - 15 letnim.

5) Ustala się minimalną odległość projektowanych budynków - 8,0 m od linii rozgraniczającej działki - od strony alei.

 

§8

1. Dla terenu objętego planem i oznaczonego symbolem MN - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: garażowo -gospodarcza.

2. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt,

2) zakaz lokalizacji budynków usługowych i rzemieślniczych.

3. Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy - obowiązujący wg rysunku planu.

4. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:

a)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu,

c) od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.

2) Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja
w kolorze naturalnej cegły (ceglastoczerwony), tynki, drewno,

b) budynki lokalizować kalenicowo w stosunku do drogi - Alei Sułkowskiego,

c) dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 25o do 45o,

d) wysokość budynków - 1 lub 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); maksymalnie - od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu - 10,0 m.

3) Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy garażowo-gospodarczej:

a)  zabudowa w jednym obrysie murów - 1 budynek,

b) maksymalna wysokość - 1 kondygnacja, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,0 m; do kalenicy dachu 5,0 m.

4) Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej, lokalnej - Alei Sułkowskiego, włączonej poprzez ulicę Leszczyńskiego do drogi Rydzyna - Leszno.

5) Zjazdy z drogi publicznej na tereny działek lokalizować ze szczególnym poszanowaniem istniejących, zabytkowych drzew alei.

6)  Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 30 %

7)  Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - minimum 40%

 

 

ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

 

§9

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla całego terenu objętego planem - w wysokości - 10 %.

 

§10

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§11

Plan zatwierdzony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl