Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIX/208/2005

Uchwała Nr XXIX/208/2005

Numer uchwały: 208
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/208/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 7 października 2005 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami, art. 109 i 124 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003r. ze zmianami/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§l

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIII/ 159/ 2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 f. z późniejszymi zmianami:
wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.l zwiększa się ogółem o kwotę 97.893 zł zgodnie z załącznikiem. Nr l do uchwały. Ogółem planowane dochody po zmianach wynoszą 14.801.051 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określone w §1 ust-2 pkt.1 zmniejsza się o 1.607 zł do kwoty 1.001.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l i 3 do uchwały.

3. Wydatki określone w §2, ust.l zwiększa się ogółem o kwotę 97.893 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 15.010.483 zł.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określone w §2 ust.2 pkt-1 zmniejsza się o 1.607 zł do kwoty 1.001.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

5. Zmianie ulega załącznik do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz zadań majątkowych na 2005 rok" Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne o 92.500 zł do kwoty 2.624.036 zł. Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2005 po zmianie przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Rezerwę ogólną określoną w §7 rozdysponowuje się w kwocie 70.000 zł i po zmianach rezerwa ogólna określona w dziale 758 rozdziale 75818 wynosi 0 zł.

 

§2

W zakresie określonym uchwałą, zmienia się treść załączników l, 2 i 3 oraz wykaz zadań majątkowych do uchwały.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl