Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/218/2005

Uchwała Nr XXX/218/2005

Numer uchwały: 218
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/218/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r Nr 13, póz. 74 z poźn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155; póz.1014 z poźn. zm.), jak również na podstawie art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. nr 83 póz.420 z późn. zm.), uchwala się co następuje :

 

§1.

 1. Wyemitować 3 (trzy) transze obligacji na okaziciela w łącznej liczbie 46 (czterdzieści sześć) sztuk o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, na łączną, kwotę 4.600.000,00. zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych).
 2. Pierwsza transza na kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2006 roku w 2 (dwóch) seriach:
  1. obligacje 5-letnie na kwotę 1.200.000,00 zł.
  2. obligacje 6-letnie na kwotę 600.000,00 zł.
 3. Druga transza na kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2007 roku w 2 (dwóch) seriach:
  1. obligacje 5-letnie na kwotę 600.000,00 zł.
  2. obligacje 6-letnie na kwotę l.000.000,00 zł.
 4. Trzecia transza na kwotę 1,200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2008 roku w 2 (dwóch) seriach:
  1. obligacje 5-letnie na kwotę 200.000,00 zł.
  2. obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
 5. Cena emisyjna jednej obligacji nie może być niższa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

 

§2.

Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z budową środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna.

 

§3.

 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie nie większej niż 100 (sto) osób.
 2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta i Gnilny Rydzyna pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
 3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

 

§4.

 1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć średnie] arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oferowanych na czterech ostatnich przetargach poprzedzających datę ustalenia oprocentowania na kolejny okres odsetkowy, powiększonej o marzę dla inwestorów w wysokości:
  1. do +1,4 % dla obligacji 5-letnich,
  2. do +1,5 % dla obligacji 64etnich.
 2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

 

§5.

 1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2008 r.
 2. Sprzedaż obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

§6.

 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
 2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2014 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust-3.
 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej sem. przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 4. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§7.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania powierzone zostaną agentowi emisji, wybranemu w drodze postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl