Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/222/2005

Uchwała Nr XXX/222/2005

Numer uchwały: 222
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/222/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 14 pkt 1- 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) - uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 30,- zł. od każdego psa.

 

§ 2

1.      Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy.

2.      Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3.      Podatku od posiadania psów nie pobiera się od jednego psa utrzymywanego przez gospodarstwo domowe.

 

§ 3

Wpłaty podatku od posiadania psów można dokonywać gotówką w kasie lub bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl