Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/232/2005

Uchwała Nr XXX/232/2005

Numer uchwały: 232
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

 

 

Uchwała Nr XXX/232/2005
 
Rady Miejskiej Rydzyny
 
z dnia 14 listopada 2005 roku
 
w sprawie; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny położone w obrębie miasta Rydzyny.
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80 , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 ze zmianami), oraz w związku z uchwałą nr XIX/134/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „RYDZYNA 2000”- tereny zabudowy mieszkaniowej A 32 MN i A 34 MN w Rydzynie, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: 53/9÷53/22, 54/6÷54/32. 55/4÷55/29, 56/3÷56/24, 57/1÷57/23, 59/2÷59/27, 60/2÷60/20, 64/2 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/105/99 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 25 maja 1999 r..

 
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
 
§1
Plan obejmuje -obszar zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta Rydzyna, w rejonie ul. Poniatowskiego i Reymonta, ograniczony odpowiednio:
-         od wschodu - odcinkiem ul. Poniatowskiego,
-         od południa - terenami istniejącej zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej (ul. Poniatowskiego)
-         od zachodu - ulicą Reymonta
-         od północy - terenami rolniczymi,
Granice planu określa rysunek, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§2
Integralne części uchwały (załączniki):
1)      część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000-załącznik nr.1,
2)      rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 2,
3)      rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.
Przedmiot i zakres ustaleń planu:
1)      Przedmiotem ustaleń planu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy usługowej, zieleni izolacyjnej z placem na selektywną zbiórkę odpadów oraz tereny komunikacji (drogi publiczne: lokalne, dojazdowe, pieszo-rowerowe; droga wewnętrzna).
2)      Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§4.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)      przepisach szczególnych i odrębnych -należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
2)      przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
3)      przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
4)      usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, których ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
5)      obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m; obowiązująca linia zabudowy jest linią nieprzekraczalną dla innych budynków lokalizowanych na działce,
6)      nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,
7)      dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
8)      zbiorczych sieciach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć sieci i obiekty obsługujące więcej niż jedną działkę.
 
§5
1.      Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w granicach terenu objętego planem.
2.      Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.
3.      Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu:
1)      Przeznaczenie (funkcja) terenów,
2)      Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3)      Linie podziału terenu na działki (podział adaptowany i projektowany),
4)      Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
5)      Wymiarowanie-w metrach.
 
ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem
 
§6
1.      Ustala się następujące ogólne zasady wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej;
1)      Ustala się docelowo realizację pełnego zakresu uzbrojenia terenu - sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, poprzez rozbudowę istniejącego systemu infrastruktury technicznej miasta Rydzyny .
2)      Ustala się lokalizację zbiorczych sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych.
3)      Lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych,
4)      Dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy.
2.      Ustala się następujące szczegółowe zasady wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej;
1)      W zakresie zaopatrzenia w wodę:
a.       Ustala się dostawę wody poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w ulicach Poniatowskiego, Konopnickiej i Reymonta, zgodnie 2 opracowaną dokumentacją projektową.
b.      Należy zachować pierścieniowy układ sieci wodociągowej.
2)      W zakresie gospodarki ściekowej:
a.       Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicach Poniatowskiego, Konopnickiej i Reymonta, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
b.      Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki do czasowego gromadzenia ścieków muszą być całkowicie szczelne i posiadać odpowiedni atest. Nie dopuszcza się montażu zbiorników z elementów prefabrykowanych ( kręgów).
c.       Ustala się odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach Konopnickiej i Reymonta oraz do rowu melioracji podstawowych – rowu Dąbieckiego , na warunkach określonych przez Eksploatatorów kanalizacji i rowu,
d.      Kanały deszczowe lokalizować w pasach dróg.
3)      W zakresie gospodarki odpadami stałymi:
a.       Wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.
b.      Ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek.
c.       Ustala się lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych, na terenie oznaczonym 9 ZI/O.
4)      W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a.       Ustala się zasilanie energetyczne z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza obszarem objętym planem - na osiedlu „Plac Gwiazdy".
b.      Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do działek i poprzez realizację kablowego systemu energetycznego niskiego napięcia, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
c.       Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci energetycznych nn. i oświetleniowych.
d.      Kable energetyczne i oświetleniowe lokalizować w poboczach dróg lub chodnikach ,
5)      W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a.       Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów,
b.      Zaleca się stosowanie do celów grzewczych gazu lub innych paliw niskoemisyjnych.
6)      W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a.       Ustala się zaopatrzenie w gaz sieciowy poprzez rozbudowę istniejącego systemu gazowniczego miasta Rydzyny, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
b.      Projektowane gazociągi lokalizować w poboczach dróg lub chodnikach.
c.       Nie dopuszcza się lokalizacji indywidualnych zbiorników gazu.
7)      W zakresie telekomunikacji:
a.       Ustala się realizację sieci telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego miasta Rydzyny, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
b.      Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu - telekomunikacyjnego.
c.       Kable telekomunikacyjne lokalizować w poboczach dróg lub chodnikach.
 
§7
Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska;
1)      Zakazuje się lokaiizacji obiektów dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne według obowiązujących przepisów szczególnych.
2)      Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.
3)      Zakazuje się prowadzenia usług i lokalizacji obiektów:
a.       mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
b.      mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
c.       mogących podnieść poziom hałasu .powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
4)      Zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, unieszkodliwienia w miejscu ich powstawania.
 
§8
Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego " Tereny w granicach planu znajdują się w strefie ochrony archeologicznej "W". Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
 
§9
Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich nie budowlanych elementów zagospodarowania - do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu,
 
§10
Ustala się zasady rozbudowy i powiązań układu komunikacji dla obszaru objętego planem:
1)      Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią drogi publiczne: zewnętrzne, lokalne i dojazdowe, drogi wewnętrzne i drogi pieszo-rowerowe.
2)      Układ dróg, o których mowa w ust.1 wiąże się z układem komunikacyjnym podstawowym tj drogą powiatową nr 21-236 Rydzyna – Dąbcze - Kakolewo poprzez ulicę Poniatowskiego (droga powiatowa), oraz z drogą krajową nr 5 Poznań-Wrocław poprzez ulice: Poniatowskiego i Kościuszki (droga powiatowa).
 
ROZDZIAŁ 3
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami
 
§11
1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN ÷ 7 MN - ustala się:
1)      przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
2)      przeznaczenie dopuszczalne:
a.       dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN ÷ 6 MN: zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej - gospodarczo-garażowa,
b.      dla terenu oznaczonego symbolem 7MN: zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-garażowa i usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7).
2.      Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt.
3.      Adaptuje się istniejącą zabudowę - 3 budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące. Lokalizacja nowych budynków, przebudowa, rozbudowa i zmiana zagospodarowania zgodnie z przepisami dla terenu MN.
4.      Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy:
1)      adaptuje się istniejący podział terenu wg rysunku planu (podziały istniejące, nieuwzględnione - oznaczono na rysunku planu),
2)      projektowany podział terenu na działki zabudowy - wg rysunku planu,
3)      ścięcia działek narożnikowych minimum 3x3 m,
4)      zakazuje się wtórnego podziału działek zabudowy mieszkaniowej - ograniczenie dotyczy tylko podziału mającego doprowadzić do wydzielenia nowych działek zabudowy mieszkaniowej,
5)      działka terenu 7 MN przy ul. Reymonta (bez nr na rysunku planu) nie może stanowić w obecnym kształcie działki zabudowy mieszkaniowej; należy zastosować jedno z alternatywnych rozwiązań:
a.       włączyć teren do sąsiedniej działki nr ewidencyjny 53/3 (nie objętej planem) z prawem zabudowy,
b.      włączyć teren do działki sąsiedniej nr 31 wg rysunku planu - bez prawa budowy budynku mieszkalnego,
c.       zmienić funkcję terenu na teren publiczny z dopuszczeniem lokalizacji zieleni izolacyjnej, kilku stanowisk parkingowych, tymczasowego (kontenerowego) obiektu budowlanego o funkcji usługowej wkomponowanego w zieleń.
5.      Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)      Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:
a.       obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu; obowiązująca linia zabudowy (jej dłuższy odcinek) określa front działki,
b.      od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,
c.       dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego na działce nr 59/7,w granicy z działką nr 59/9; zakazuje się lokalizacji budynku mieszkalnego na działce nr 59/9.
2)      Orientacja budynków: budynki mieszkalne lokalizować kalenicowe w stosunku do frontu działki,
3)      Obowiązek zabudowy działki w jednym obrysie murów (jeden budynek) dla terenów:
a.       1 MN - działki 1 i 2,
b.      2 MN - działki nr 7 i 8,
c.       3 MN i 4 MN - działki nr 9-20 (wszystkie z wyłączeniem działki nr 21),
d.      6 MN - działka nr 30.
4)      Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:
a.       budynki niepodpiwniczone kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej; zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły (ceglastoczerwony), tynki, drewno,
b.      dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°,
c.       wysokość budynków - 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); maksymalnie – od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu -10,0 m,
5)      Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej – budynki niepodpiwniczone, maksymalna wysokość- 1 kondygnacja, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,5 m; do kalenicy dachu 6,0 m.
6)      Zabudowa działek, przez które przebiega wodociąg Dn 100 możliwa po przełożeniu ww. sieci w pas drogi ul. Poniatowskiego.
7)      Ogrodzenia działek:
a.        od strony terenów 18 i 19 KDX (ścieżki pieszo-rowerowe), 9 ZI/O oraz,12 KD-I (na odcinku poszerzenia w liniach rozgraniczających); żywopłot z siatką
b.      od strony pozostałych dróg publicznych: słupki ' podmurówka z cegły klinkierowej lub z kamienia (jak cokół budynku), wypełnienie segmentów ażurowe -korespondujące z elementami wykończenia budynku mieszkalnego; wysokość do 120 cm.
8)      Dostępność komunikacyjna:
a.       dostępność do komunikacji (drogi zewnętrzne, lokalne, dojazdowe i wewnętrzne) – od frontu działki (obowiązująca linia zabudowy),
b.      zakazuje się dodatkowej dostępności do działek sąsiadujących z droga publiczną - lokalną oznaczoną symbolem 13 KD-I (oś powiązań kompozycyjnych).
9)      Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 30 %
10) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki - minimum 40%
6.      Pełen zakres ustalenia terenu 1 MN ÷ 7 MN stanowią ww. przepisy łącznie z § 6"-10 niniejszej uchwały.
 
§12
1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 8 U -ustala się:
1)      przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7),
2)      przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa usługowo-mieszkaniowa, zabudowa towarzysząca funkcji usługowej: obiekty obsługi komunikacji, urządzenia infrastruktury technicznej,
2.      Dopuszczalny udział funkcji mieszkalnej w stosunku do usługowej -nie większy jak 50% powierzchni użytkowej.
3.      Ustala się warunki dotyczące usług:
1)      Nie dopuszcza się usług o funkcjach uciążliwych (w tym rzemiosła),
2)      Dopuszcza się usługi powodujące krótkotrwałe zwiększenie natężenia ruchu samochodów dostawczych, z wykluczeniem baz, magazynów i składów.
4.      Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)      Lokalizacja nowych obiektów w stosunku do granic działek: obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu,
2)      Forma zabudowy o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym:
a.       dla zabudowy wyłącznie usługowej: budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach stromy, symetryczny, dwu- lub wielospadowy o minimalnym kącie nachylenia połaci 25°,
b.      dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej: budynek niepodpiwniczony, maksymalna wysokość - 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°,
c.       wolnostojąca zabudowa towarzysząca funkcji podstawowej: budynek niepodpiwrticzony, 1 kondygnacja.
3)      Obowiązek zapewnienia niezbędnych miejsc postojowych w granicy działki; sugerowana lokalizacja - z drogi wewnętrznej wprowadzonej w sąsiedztwie terenu oznaczonego symbolem 9ZI/O,
4)      Ogrodzenie działki od strony terenów publicznych: murek ogrodzeniowy z cegły klinkierowej lub żywopłot strzyżony o wysokości do 60 cm.
5)      Dostępność komunikacyjna do działki: z drogi publicznej - lokalnej - wg rysunku planu.
6)      Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 40%.
7)      Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią:
a.       zwarta zieleń izolacyjna - wzdłuż granic z sąsiadami,
b.      min. udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki -25%
5.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 8 U stanowią ww. przepisy łącznie z § 6-10 niniejszej uchwały.
 
§13
1.      1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 ZI/O - ustala się przeznaczenie terenu - teren zieleni izolacyjnej z placem na selektywną zbiórkę odpadów.
2.      Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1)      wydzielenie zgodnie z przepisami szczególnymi, w miejscu z dostępem dla obsługi komunikacyjnej i z zapewnieniem estetycznego wizerunku w funkcjonowaniu'- placu pod pojemniki (kontenery) odpadów - surowców wtórnych (plastiku, szkła, makulatury, puszek itp)
2)      utwardzenie ww. terenu placu,
3)      osłonięcie placu na pojemniki zwartą zielenią typu żywopłot,
4)      zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią niską i średnią,
5)      dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
3.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 9 21/0 stanowią ww. przepisy łącznie z § 6-10 niniejszej uchwały.
 
§14
1.      1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 KD-z - ustala się przeznaczenie terenu - teren komunikacji - droga publiczna zewnętrzna (droga powiatowa).
2.      Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w ust. 1:
1)      adaptacja istniejącej drogi publicznej powiatowej - ul. Poniatowskiego (odcinek północ- południe),
2)      parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,5 m z obustronnym chodnikiem ó szerokości 2,0 m,
3)      uzupełnić braki w szpaierach drzew tym samym gatunkiem, .
4)      w liniach rozgraniczających drogę ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
3.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 10 KD-z stanowią ww. przepisy łącznie z § 6÷10 niniejszej uchwały.
 
§15
1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 11 KD-I ÷13 KD-I - ustala się przeznaczenie terenów - tereny komunikacji - drogi publiczne lokalne.
2.      Ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust. 1:
1)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 11 KD-I:
a.       adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
b.       parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem po stronie projektowanej zabudowy o szerokości 1,5 m, po stronie północnej wzdłuż całej drogi pas zieleni przydrożnej średniej o szerokości 3,0 m. • .
2)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 12 KD-I;
a.       adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej, szerokość w liniach rozgraniczających 11,0 m,
b.      parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m, wzdłuż południowej krawędzi jezdni pas zieleni przydrożnej średniej o szerokości 2,5 m, w sąsiedztwie dziadek zabudowy mieszkaniowej obustronnie chodniki o szerokości 1,5 m,
c.       w miejscu poszerzenia linii rozgraniczających drogi (w sąsiedztwie terenu 6 MN) zlokalizować prostopadle do jezdni 8 (2x4 oddzielone zielenią) wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym min. 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych; wzdłuż działek zabudowy mieszkaniowej terenu zlokalizować chodnik o szerokości 2,0 m, pozostały teren zagospodarować zielenią.
3)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 13 KD-I:
a.       adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej, droga na osi powiązań kompozycyjnych II° („Stare Przedmieście"), szerokość w liniach rozgraniczających 14,0 m,
b.      parametry minimalne: - centralnie jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnymi pasami zieleni przydrożnej niskiej o szerokości 2,5 m (żywopłoty strzyżone wzdłuż chodników szpalery małych drzew liściastych o zwartych koronach lub kształtowane w kule); w sąsiedztwie działek zabudowy mieszkaniowej obustronnie chodniki o szerokości 1,5 m.
3.      W liniach rozgraniczających dróg ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej:
4.      Pełen zakres ustaleń dla terenów 11 KD-I ÷ 13 KD-1 stanowią ww. przepisy łącznie z § 6÷10 niniejszej uchwały.
 
§16
1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 14 KD-d ÷ 17 KD-d – ustala się przeznaczenie terenów - tereny komunikacji - drogi publiczne dojazdowe.
2.      Ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust.1:
1)      dla dróg oznaczonych na rys. planu symbolem 14 KD-d i 15 KD-d :
a.       adaptacja wytyczonych geodezyjnie dróg dojazdowych, szerokość w liniach rozgraniczających 11,0 m,
b.      parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m; po stronie wschodniej lokalizować zatoki postojowe dla samochodów osobowych (parkowanie równoległe) naprzemiennie z pasami zieleni przydrożnej,
2)      dla dróg oznaczonych na rys. planu symbolem 16 KD-d i 17 KD-d :
a.       adaptacja wytyczonych geodezyjnie dróg dojazdowych - „sięgaczowych", szerokość w liniach rozgraniczających 13,0 m,
b.      parametry minimalne: centralnie droga bez wyodrębniania chodnika (pieszo-jezdna) o szerokości 7,0 m, w odcinku końcowym dla zapewnienia zawracania rozszerzająca się do 13,0 m; wzdłuż granic działek obustronnie pasy zieleni niskiej o szerokości 3,0 m jak dla drogi osiowej lecz w odmiennym gatunku,
3.      W liniach rozgraniczających dróg ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
4.      Pełen zakres ustaleń dla terenów 14 KD-d - 17 KD-d stanowią ww. przepisy łącznie z § 6-10 niniejszej uchwały.
 
§17
1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 18 KDX i 19 KDX - ustala się przeznaczenie terenów - tereny komunikacji publicznej - drogi pieszo-rowerowe.
2.      Ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust.1:
1)      adaptacja wytyczonych geodezyjnie dróg, szerokość w liniach rozgraniczających 4,0 m; parametry minimalne; - ścieżka pieszo-rowerowa (rolkowa) o nawierzchni asfaltowej, szerokość 2,5 m; obustronny niski żywopłot strzyżony,
2)      w liniach rozgraniczających dróg ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
3.      Pełen zakres ustaleń dla terenów 18 KDX - 19 KDX stanowią ww, przepisy łącznie z § 6 ÷ 10 niniejszej uchwały.
 
§18
1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 20 KDW - ustala się przeznaczenie terenów - tereny komunikacji wewnętrznej.
2.      Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w ust. 1:
1)      adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do działki zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej od strony zaplecza, szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 m, nawierzchnia utwardzona lub gruntowa stabilizowana,
2)      liniach rozgraniczających drogę dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
3.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 20 KDW stanowią ww. przepisy łącznie z § 6-10 niniejszej uchwały.
 
§19
Ustala się w planie tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych - tereny oznaczone symbolami 9 ZI/O, 10 KD-z, 11 KD-I, 13KD-I, 14 KD-d - 17 KD-d, 18 i 19 KDX.
 
§20
Ustała się w planie tereny, które mogą stać się terenami do realizacji celów publicznych – fragment terenu oznaczonego symbolem 7 MN - działka sąsiadująca z ul. Reymonta z zapisanym alternatywnie dopuszczalnym przeznaczeniem (§11, ust.4 pkt 3).
 
ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe
 
§21
Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art,36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę' procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – w wysokości:
1)      dla terenu 1 MM-7 MM oraz 8 U – 30 %
2)      dla pozostałych terenów – 0%.
 
§22
Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w preambule Uchwały - w granicach i zakresie objętym niniejszym planem.
 
§23
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
 
§24
Plan zatwierdzony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard SibińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl