Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXI/235/2005

Uchwała Nr XXXI/235/2005

Numer uchwały: 2005/31/235
Numer sesji: 31
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXI/235/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 5 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 109 i 124 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§l

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIII/159/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r. z późniejszymi zmianami:

wprowadza się następujące zmiany:

1.      Dochody określone w §1 ust.1 zwiększa się ogółem p kwotę 52.598 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały. Ogółem planowane dochody po zmianach wynoszą. 14.939.261 zł.

2.      Wydatki określone w §2, ust.1 zmniejsza się ogółem o kwotę 52.598 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 15.148.693 zł.

3.      Rezerwę celową w dziale oświata 801 rozdziale 80195 określoną w §7 rozdysponowuje się w kwocie 40.000 zł i po zmianach rezerwa celowa określona w dziale 801 rozdziale 80195 wynosi 28.869 zł.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl