Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXII/242/2005

Uchwała Nr XXXII/242/2005

Numer uchwały: 242
Numer sesji: 32
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXII/242/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

 

Na podstawie art.18 ust2 pkt 4, pkt 9 lit „d", art.51 ustl i 2, art61 ust2 ustawy 2 dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) oraz art.109 ust.l, art.124, art.128 ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

1.      Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.520.069 zł zgodnie 2 załącznikiem Nr l do uchwały.

2.      Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust, l obejmuje:

1)      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.615.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

 

§2

1.      Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.267.215 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2.      Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.1 obejmuje także:

1)      wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.615.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,

3)      limity na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 2.450.000 zł określa załącznik Nr 4 do uchwały.

4)      wykaz zadań majątkowych na rok 2006 -w kwocie 790.000 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§3

1.      Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu - deficyt budżetu - wynosi 747.146 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

 

§4

Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55.480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na, 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§7

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2006 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§8

Tworzy się:

-rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 70.000 zł

- rezerwę celową o światową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 150.000 zł.

 

§9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej łącznie z §§ 4010 i 6050,

2)      do zaciągania długu i spłaty zobowiązań miasta i gminy,

3)      do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku deficytu budżetu miasta t gminy do kwoty 300.000 zł,

4)      do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczących kredytów i pożyczek wymienionych w punkcie 3.

 

§10

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od l stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl