Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIII/251/2006

Uchwała Nr XXXIII/251/2006

Numer uchwały: 251
Numer sesji: 33
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIII/251/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przeznaczone w 2006 roku.

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 70a ust l w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), oraz § 2, § 6 ust 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zmianami).

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wysokość dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli może wynosić do 80% poniesionych opłat.

 

§ 2

1.      Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli preferuje się dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego w specjalnościach:

1)     języki obce

2)     informatyka

3)     edukacja europejska

4)     mierzenie jakości pracy szkoły i pomiar dydaktyczny

5)     inne specjalności wynikające z potrzeb kadrowych szkół i przedszkola.

2.      Kształcenie i doskonalenie zawodowe może być realizowane w formie:

1)     studiów zawodowych

2)     studiów podyplomowych

3)     kursów kwalifikacyjnych i doskonalących

dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl