Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIII/252/2006

Uchwała Nr XXXIII/252/2006

Numer uchwały: 252
Numer sesji: 33
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIII/252/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 za zmianami) oraz art. 42 ust.7 pkt 1,2,3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami).

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

Zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

§ 1

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy szkoły - przedszkola, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w obowiązujących przepisach prawnych.

 

§ 2

Przydział zajęć ustalony według zasad, o których mowa w § l, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

§ 3

Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

 

§ 4

Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn leżących po strome pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, za wyjątkiem godzin ponadwymiarowych.

 

§ 5

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane godziny ponadwymiarowe.

 

Zasady udzielania i rozmiar obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

 

§ 6

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust- 3 cytowanej ustawy - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli:

 

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor szkoły (każdego typu)

- do 6 oddziałów

-7-8 oddziałów

-9-16 oddziałów

- 17 i więcej oddziałów

 

10

8

5

3

2

Wicedyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:

- 12 - 16 oddziałów

- 17 i więcej oddziałów

 

9

7

3

Dyrektor przedszkola liczącego:

- 2 oddziały

- 3 oddziały

- 4-5 oddziałów

- 6 i więcej oddziałów

 

12

10

8

6

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli, dla których wymiar ten jest nieokreślony.

 

§ 7

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 cytowanej ustawy - Karta "Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

L.p.

stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1

Nauczyciel przedszkola /oddziału przedszkolnego/ prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci innych grup wiekowych

22

2

Pedagog szkolny, psycholog, logopeda, inny specjalista prowadzący zajęcia specjalistyczne

20

 

Przepisy końcowe

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl