Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIV/265/2006

Uchwała Nr XXXIV/265/2006

Numer uchwały: 265
Numer sesji: 34
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIV/265/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rydzyna

 

Na podstawie art 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Rydzyna, zwane dalej konsultacjami, przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady Miejskiej, Burmistrza, jednostek pomocniczych gminy, oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.

 

§2

1. W przypadkach przewidzianych ustawą o przeprowadzenie konsultacji postanawia Burmistrz w drodze zarządzenia, ustalając treść pytania i zakres terytorialny konsultacji.

2. O przeprowadzeniu konsultacji podjętych z inicjatywy podmiotów określonych w §1 ust.2 rozstrzyga Rada Miejska w drodze uchwały, ustalając treść pytania i zakres terytorialny konsultacji.

 

§3

Konsultacje obejmują obszar całej Grminy lub wyodrębnionej jednostki pomocniczej.

 

§4

Konsultacje przeprowadza się wśród mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

 

§5

1. Konsultacje przeprowadza się na zwołanych w tym celu zebraniach mieszkańców jednostek pomocniczych.

2. Zebrane jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

 

§6

Zebranie mieszkańców zwołuje Burmistrz, określając przedmiot i obszar konsultacji, miejsce i termin zebrania oraz osobę do przeprowadzenia konsultacji.

 

§7

O zwołanym zebraniu zawiadamia się mieszkańców, na 7 dni przed terminem zebrania, poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, tablicach ogłoszeń jednostek objętych konsultacjami oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§8

1. Przebieg konsultacji (zebrania) winien uwzględniać:

    a) przedstawienie treści pytania,

    b) przedstawienie informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi i udzielenie wyjaśnień,

    c) sporządzenie listy obecności zawierającej podpisy osób uczestniczących w zebraniu,

    d) przeprowadzenie głosowania.

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający:

    a) przebieg zebrania,

    b) wynik głosowania.

3. Protokół podpisuje osoba wyznaczona zgodnie z §6.

4. Do protokołu załącza się listę obecności.

 

§9

O wyniku konsultacji Burmistrz informuje podmiot określony ustawą bądź inicjatora konsultacji.

 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl