Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIV/271/2006

Uchwała Nr XXXIV/271/2006

Numer uchwały: 271
Numer sesji: 34
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIV/271/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 

W sprawie: uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego,

obejmującego tereny położone w obrębie miasta Rydzyny.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80 , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), oraz w związku z uchwałą nr XXIII/163/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „RYDZYNA 2000”- teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej na zapleczu ul. Poniatowskiego w Rydzynie:

 

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta Rydzyna, ograniczony odpowiednio:

-         od wschodu – ul. Reymonta,

-         od południa – terenami istniejącej zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej dostępnymi z ulic: Poniatowskiego i Kościuszki,

-         od zachodu – drogą krajową nr 5,

-         od północy – terenami rolniczymi.

Granice planu określa rysunek, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Integralne części uchwały (załączniki):

1)       część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1,

2)       rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego – załącznik nr 2,

3)       rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.

 

§ 3

Przedmiot i zakres ustaleń planu:

1)      Przedmiotem ustaleń planu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; zabudowy mieszkaniowej i usługowej; infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej i izolacyjnej;  parkingów i selektywnej zbiórki odpadów – surowców wtórnych; komunikacji: drogi publiczne (lokalne, dojazdowe), piesze i drogi wewnętrzne.

2)      Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4

Ilekroć  w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

2)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

3)      przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

4)      usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, których ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

5)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m; obowiązująca linia zabudowy jest linią nieprzekraczalną dla innych budynków lokalizowanych na działce,

6)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,

7)      dopuszczalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy  lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów  w metrach (nie dotyczy akcentów  architektonicznych),

 

§ 5

1.      Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w granicach terenu objętego planem.

2.      Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

3.      Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

1)       Przeznaczenie (funkcja) terenów,

2)       Linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach zagospodarowania,

3)        Linie podziału terenu na działki (podział adaptowany),

4)        Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)        Wymiarowanie – w metrach,

6)        Lokalizacja oczka wodnego z fontanną,

7)        Lokalizacja dominanty plastycznej w formie pomnika.

 

ROZDZIAŁ 2

Przepisy  szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

 

§ 6

Ustala się następujące ogólne zasady wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1)      Ustala się adaptację istniejącego uzbrojenia terenu – sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

2)      Ustala się adaptację istniejącej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym 17E.

3)      Dopuszcza się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych z wyłączeniem pasa drogi krajowej nr 5.

4)      Nie dopuszcza się lokalizacji napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

5)      Dopuszcza się lokalizację nowych obiektów infrastruktury technicznej dla obsługi jednej lub wielu działek. Lokalizacja obiektów spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i  odrębnych.

6)      Dla obiektów  infrastruktury technicznej nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy.

7)      Wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych,   z zaleceniem ich częściowej segregacji.

8)      Ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek.

9)      Ustala się lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych, na terenie oznaczonym 23 Zl/KP/O.

10)  Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów. Zaleca się stosowanie do celów grzewczych gazu lub innych paliw niskoemisyjnych.

 

§ 7

Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:

1)      Zakazuje się lokalizacji obiektów dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne według obowiązujących przepisów szczególnych.

2)      Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.

3)      Zakazuje się prowadzenia usług i lokalizacji obiektów :

a)       mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

b)      mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

c)       mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

4)      Zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, unieszkodliwienia w miejscu ich powstawania.

 

§ 8

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego - Tereny w granicach planu znajdują się  w strefie ochrony archeologicznej “W”. Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.

 

§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich nie budowlanych elementów zagospodarowania – do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu.

 

§ 10

Ustala się zasady rozbudowy i powiązań układu komunikacji dla obszaru objętego planem:

1)      Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią drogi publiczne: lokalne i dojazdowe,   drogi wewnętrzne i drogi piesze.

2)      Układ dróg, o których mowa w ust.1 wiąże się z układem komunikacyjnym podstawowym  tj drogą  powiatową nr 21-236 Rydzyna-Dąbcze-Kakolewo poprzez ulicę Poniatowskiego (droga powiatowa), oraz z drogą krajową nr 5 Poznań-Wrocław  poprzez ulice: Poniatowskiego i  Kościuszki (droga powiatowa).

 

 

ROZDZIAŁ 3

Przepisy  szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami

 

§ 11

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MNI ?t;B style="mso-bidi-font-weight: normal">3 MNI – ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z postulowaną lokalizacją usług w parterze (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7).

2.      Ustala się nieprzekraczalny udział funkcji usługowej w stosunku do mieszkaniowej – do 40% powierzchni użytkowej.

3.      Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy:

1)      adaptuje się istniejący podział terenu wg rysunku planu (podziały istniejące, nieuwzględnione – oznaczono na rysunku planu),

2)      ścięcia działek narożnikowych minimum 3x3 m – wg rysunku planu,

3)      zakazuje się wtórnego podziału działek zabudowy mieszkaniowej – ograniczenie dotyczy tylko podziału mającego doprowadzić do wydzielenia nowych działek zabudowy mieszkaniowej.

4.      Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)       Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:

a)         obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

b)         od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.

2)       Orientacja budynków - kalenicowo w stosunku do frontu działki (front działki - bok, przy którym umieszczono nr działki).

3)       Obowiązek zabudowy działki w jednym obrysie murów (jeden budynek).

4)       Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:

a)         budynki niepodpiwniczone kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej z zastosowaniem materiałów wykończeniowych typu klinkier, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły (ceglastoczerwony), tynki, drewno,

b)         dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 40º do 45º,

c)         wysokość budynków: – 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); maksymalnie  – od poziomu terenu do gzymsu 5,5 m,  do kalenicy dachu - 10,5 m.

5)       Dostępność komunikacyjna - z dróg publicznych lokalnych i dojazdowych.

6)       Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki – 40 %.

7)       Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – minimum 30%.

5.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 1 MNI ?t;B style="mso-bidi-font-weight: normal">3 MNI stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 12

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 4 MN ?t;B style="mso-bidi-font-weight: normal">14 MN – ustala się:

1)       przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

2)       przeznaczenie dopuszczalne:

a)         zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej - gospodarczo-garażowa,

b)         dla działek skrajnych w zachodniej części terenu o nr: 9, 19, 24, 48 i 52 (nr ewidencyjne: 591, 850, 861, 911, 932): zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-garażowa i usługow (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7).

2.      Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt.

3.      Adaptuje się istniejącą zabudowę – budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące i budynki towarzyszące. Lokalizacja nowych budynków, przebudowa, rozbudowa i zmiana zagospodarowania zgodnie z przepisami dla terenu  MN.

4.      Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy - wg § 11, ust.3,

5.      Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)       Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek - wg § 11, ust.4.

2)       Zalecana orientacja budynków: budynki mieszkalne lokalizować kalenicowo w stosunku do frontu działki.

3)       Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:

a)         budynki niepodpiwniczone kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej; zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły (ceglastoczerwony), tynki, drewno,

b)         dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º,

c)         maksymalna wysokość budynków: – 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m,  do kalenicy dachu 10,0 m.

4)       Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej – budynki niepodpiwniczone, maksymalna wysokość: –  1 kondygnacja; od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,5 m,  do kalenicy dachu 6,0 m.

5)       Dostępność komunikacyjna - z dróg publicznych lokalnych i dojazdowych – wg rysunku planu.

6)       Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki – 30 %.

7)       Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – minimum 40%. Dla działki nr 9 terenu 4 MN postuluje się od strony drogi krajowej nr 5 nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie  o szerokości co najmniej 9,0 m.

6.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 4 MN ?t;B style="mso-bidi-font-weight: normal">14 MN stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 13

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem  15 MN/U  i  16 MN/U  – ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7),

2)      przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa towarzysząca funkcji usługowej: obiekty obsługi komunikacji, urządzenia infrastruktury technicznej.

2.      Minimalny udział funkcji usługowej w stosunku do mieszkaniowej – 40% powierzchni użytkowej.

3.      Zakazuje się wtórnego podziału działek – ograniczenie dotyczy tylko podziału mającego doprowadzić do wydzielenia nowych działek o przeznaczeniu podstawowym.

4.      Ustala się warunki dotyczące usług:

1)       Nie dopuszcza się usług o funkcjach uciążliwych (w tym rzemiosła),

2)       Dopuszcza się usługi powodujące krótkotrwałe zwiększenie natężenia ruchu samochodów dostawczych, z wykluczeniem baz, magazynów i składów.

5.      Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      Lokalizacja nowych obiektów w stosunku do granic działek: obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu.

2)      Forma zabudowy o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym:

a)         dla zabudowy wolnostojącej usługowej: budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach stromy, symetryczny, dwu- lub wielospadowy o minimalnym kącie nachylenia połaci 30º,

b)         dla budynku mieszkalnego wolnostojącego – jak dla terenów MN wg § 12, ust.5, pkt 3,

c)         dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej (połączenie funkcji): budynek niepodpiwniczony, maksymalna wysokość –  2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 35º do 45º,

d)         wolnostojąca zabudowa towarzysząca funkcji podstawowej: budynek niepodpiwniczony, 1 kondygnacja,

e)         dla terenu 15 MN/U zabudowę (główną bryłę) kształtować symetrycznie względem osi powiązań kompozycyjnych.

3)      Ogrodzenie działek od strony terenów publicznych:

a)         dopuszcza się cofnięcie ogrodzenia do linii zabudowy.

4)      Dostępność komunikacyjna do działek - z dróg publicznych - wg rysunku planu.

5)      Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki – 40%.

6)      Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią:

a)         zwarta zieleń izolacyjna  - wzdłuż granic z sąsiadami,

b)         min. udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – 25%.

6.      Pełen zakres ustaleń dla terenu  15 MN/U  i  16 MN/U  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 14

1.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   17 E   – ustala się przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:

1)      adaptację stacji transformatorowej słupowej 15 / 0,4 kv oraz liniowej infrastruktury elektroenergetycznej sn i nn,

2)      zagospodarowanie terenu zielenią niską zgodnie z przepisami szczególnymi.

3.      Pełen zakres ustaleń dla terenu  17 E  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

§ 15

1.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  18 ZP    – ustala się przeznaczenie terenu – teren zieleni urządzonej – park.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:

1)      Adaptuje się nieużytkowany cmentarz poewangelicki jako teren zielony parkowy o funkcji rekreacyjnej (miejsce spacerowe) i izolacyjnej.

2)      Zakazuje się lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych.

3)      Teren należy ogrodzić –  niski murek z cegły klinkierowej, estetyczne ogrodzenie metalowe lub naturalne typu żywopłot; dostępność komunikacyjna na osiach dróg 26 KD-l  i  31 KD-d.

4)      Teren należy uporządkować: zachowane nagrobki zabezpieczyć przed dewastacją i pozostawić na miejscu, ewentualnie utworzyć dla nich lapidarium lub zachować je w inny sposób, uzgodniony z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

5)      Wszelkie działania wykraczające poza ww. wymogi, w tym projekt zagospodarowania należy uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

6)      Dopuszcza się lokalizację urządzeń (tylko obsługujących park) i sieci infrastruktury technicznej tylko za zgodą Konserwatora Zabytków.

 

3.      Pełen zakres ustaleń dla terenu  18 ZP  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 16

1.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  19 ZP  i  20 ZP – ustala się przeznaczenie terenu – teren zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej.

2.      Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1)      zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych,

2)      lokalizację sieci infrastruktury technicznej związanej z obsługą terenów zieleni.

3.      Dla terenu 19 ZP ustala się:

1)      lokalizację dominanty plastycznej w formie pomnika na osi powiązań kompozycyjnych II? „Stare Przedmieście” – wg rysunku planu,

2)      lokalizację wkomponowanej w zieleń komunikacji pieszej i ławek dla wypoczynku,

3)      teren zagospodarować zielenią niską i średnią mieszaną; tło dla pomnika zieleń średnia w jednorodnym gatunku,

4)      dopuszcza się ogrodzenie – murek z cegły klinkierowej do wys. 60 cm lub niski żywopłot strzyżony.

4.      Dla terenu  20 ZP ustala się:

1)      lokalizację oczka wodnego z fontanną na osi powiązań kompozycyjnych II? „Stare Przedmieście” – wg rysunku planu,

2)      lokalizację ścieżek pieszych dookoła oczka i na osiach fontanny  (oś podłużna = oś powiązań kompozycyjnych) oraz ławek dla wypoczynku,

3)      dopuszcza się lokalizację innych elementów małej architektury,

4)      teren zagospodarować zielenią niską i średnią mieszaną,

5)      dopuszcza się niski (do 60 cm) żywopłot strzyżony wokół placu.

5.      Pełen zakres ustaleń dla terenu  19 ZP  i  20 ZP  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 17

1.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  21 ZI  i  22 ZI    – ustala się przeznaczenie terenu – teren zieleni izolacylnej.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:

1)      zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych,

2)      zagospodarowanie terenów zielenią niską i średnią,

3)      w przypadku zaistnienia potrzeby - zagospodarowanie dalszej części terenu (zgodnie ze studium) - dopuszcza się włączenie terenu  21 ZI  do komunikacji.

4)      dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej dla terenu 21 ZI po włączeniu do komunikacji.

3.      Pełen zakres ustaleń dla terenu  21 ZI  i  22 ZI  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 18

1.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  23 ZI/KP/O  – ustala się przeznaczenie terenu – teren zieleni izolacyjnej, parkingów i selektywnej zbiórki odpadów – surowców wtórnych.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się nadrzędną funkcję zieleni izolacyjnej. Ponadto ustala się:

1)      lokalizację parkingu (10?stanowisk, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wkomponowanego w projektowaną zieleń mieszaną niską i średnią,

2)      wydzielenie i wkomponowanie w projektowaną zieleń, w miejscu z dostępem dla obsługi komunikacyjnej i z zapewnieniem estetycznego wizerunku w funkcjonowaniu - placu pod pojemniki (kontenery) odpadów – surowców wtórnych (plastiku, szkła, makulatury itp),

3)      utwardzenie terenu parkingów i ww. placu,

4)      zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych,

5)      dostępność komunikacyjna terenu – z drogi publicznej oznaczonej symbolem 29 KD-l, wyklucza się możliwość dostępności bezpośrednio z drogi krajowej nr 5,

6)      dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem terenu.

3.      Pełen zakres ustaleń dla terenu  23 ZI/KP/O  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 19

1.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  24 KD-l ?KD-l  – ustala się przeznaczenie terenu – teren komunikacji - droga publiczna lokalna.

2.      Ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust.1:

1)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 24 KD-l :

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej (ul. Konopnickiej), szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,

b)         parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem po stronie projektowanej zabudowy o szerokości 2,0 m, po stronie północnej wzdłuż całej drogi pas zieleni przydrożnej średniej o szerokości 3,0 m.

2)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 25 KD-l (2 odcinki): adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej; droga na osi powiązań kompozycyjnych II? („Stare Przedmieście”), ustalenia dla poszczególnych fragmentów drogi:

a)         Plac Pisarzy Polskich: jednokierunkowa jezdnia o szerokości 4,0 m po obwodzie terenu zieleni  20 ZP; na półokręgu symetrycznie, promieniście odchodzące dwa zjazdy dla obsługi komunikacyjnej 4 działek terenów 1 MN i 3 MN; w sąsiedztwie zjazdów symetrycznie 2x3 miejsca postojowe; przy granicy działek chodnik o szerokości 2,0 m; dopuszcza się chodnik w poziomie jezdni – wyodrębniony kolorem nawierzchni.

b)         Odcinek prosty drogi w śladzie osi kompozycyjnej: centralnie jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnymi pasami zieleni przydrożnej niskiej o szerokości 2,5 m (1,0 m na odcinku przewężenia) - niskie żywopłoty strzyżone wzdłuż chodników + szpalery małych drzew liściastych o zwartych koronach lub kształtowane w kule; w sąsiedztwie działek zabudowy mieszkaniowej obustronnie chodniki  o szerokości 1,5 m,

c)         Dalszy odcinek ul. Brzechwy: jezdnia o szerokości 5,0 m, obustronna zieleń przydrożna niska o szerokości 2,5 m, jednostronnie (po stronie wschodniej ) chodnik 1,5 m; w sąsiedztwie terenu 19 ZP (w miejscu poszerzenia w liniach rozgraniczających): chodnik przy granicy z zielenią + kilka stanowisk postojowych wkomponowanych w zieleń.

3)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem  26 KD-l :

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej (ul. Prusa), szerokość w liniach rozgraniczających 11,0 m,

b)         parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m, wzdłuż południowej krawędzi jezdni pas zieleni przydrożnej średniej o szerokości 2,5 m, w sąsiedztwie działek zabudowy mieszkaniowej obustronnie chodniki  o szerokości 2,0 i 1,5 m.

4)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem  27 KD-l :

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej (ul. Jana z Czerniny), szerokość w liniach rozgraniczających 12,5 m,

b)         parametry minimalne: - centralnie jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnymi pasami zieleni przydrożnej średniej o szerokości 2,25 m; w sąsiedztwie działek zabudowy mieszkaniowej obustronnie chodniki  o szerokości 1,5 m.

5)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem  28 KD-l :

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej (ul. Reymonta), szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,

b)         parametry minimalne: - centralnie jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnymi pasami zieleni przydrożnej średniej o szerokości 3,0 m; w sąsiedztwie działek zabudowy mieszkaniowej obustronnie chodniki  o szerokości 1,5 m; w sąsiedztwie terenu 20 ZP i 16 MNU (w miejsce zieleni przydrożnej) zlokalizować stanowiska postojowe.

6)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem  29 KD-l :

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi lokalnej (ul. Dąbrowskiej), szerokość w liniach rozgraniczających 6,5?0 m,

b)         parametry minimalne: - centralnie jezdnia o szerokości 5,0 m ,obustronnie chodniki  o szerokości 2,0 m; na odcinku o szer 6,5 m w liniach rozgraniczających – chodnik jednostronnie po stronie zabudowy,

c)         obowiązuje bezwzględny zakaz bezpośredniego włączenia drogi do drogi krajowej nr 5.

3.      W liniach rozgraniczających dróg ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

4.      Pełen zakres ustaleń dla terenów  24 KD-l ? KD-l  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 20

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem  30 KD-d ? KD-d – ustala się przeznaczenie terenów – tereny komunikacji - drogi publiczne dojazdowe.

2.      Ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust.1:

1)        dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 30 KD-d :

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi dojazdowej (ul. Kochanowskiego), szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,

b)         parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m, po stronie południowej jezdni chodnik o szerokości 2,0 m; po stronie północnej wzdłuż jezdni pas zieleni 1,5 m + chodnik 1,5 m; w miejscu poszerzenia w liniach rozgraniczających lokalizować miejsca postojowe , w tym dla osób niepełnosprawnych (parkowanie prostopadłe do jezdni).

2)        dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 31 KD-d:

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi dojazdowej (ul. Orzeszkowej), szerokość w liniach rozgraniczających 11,0 m,

b)         parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m, wzdłuż północnej krawędzi jezdni chodnik o szerokości 2,0 m, wzdłuż południowej krawędzi jezdni pas zieleni przydrożnej średniej o szerokości 2,5 m + chodnik 1,5 m.

3)        dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 32 KD-d (3 odcinki drogi):

a)         adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 7,0 m,

b)         parametry minimalne: - jezdnia o szerokości 5,0 m, wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni chodnik o szerokości 2,0 m.

3.      W liniach rozgraniczających dróg ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

4.      Pełen zakres ustaleń dla terenów  30 KD-d ? KD-d  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 21

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem  33 KDW  i  34 KDW – ustala się przeznaczenie terenów – tereny komunikacji wewnętrznej.

2.      Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w ust.1:

1)      adaptacja wytyczonych geodezyjnie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do działek zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej od strony zaplecza,

2)      w liniach rozgraniczających dróg nie dopuszcza się lokalizacji sieci infrastruktury technicznej,

3)      dopuszcza się włączenie terenów do działek zabudowy mieszkaniowej, z którymi sąsiadują.

3.      Pełen zakres ustaleń dla terenów 33 KDW  i  34 KDW  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 22

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem  35 KDX ? KDX – ustala się przeznaczenie terenów – tereny komunikacji publicznej - drogi piesze.

2.      Ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust.1:

1)      adaptacja wytyczonych geodezyjnie dróg, szerokość w liniach rozgraniczających 2,0 ?0 m,

2)      zagospodarowanie – chodnik o szerokości minimalnej 1,5 m, obustronnie zieleń niska,

3)      w liniach rozgraniczających dróg lokalizacja sieci infrastruktury technicznej.

3.      Pełen zakres ustaleń dla terenów 35 KDX ? KDX  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 23

Ustala się w planie tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych – tereny oznaczone symbolami:  18 ? ZP,  21 ZI ? ZI,  23 ZI/KP/O,  24 KD-l ? KD-l,  30 KD-d ?KD-d,  35 KDX ? KDX.

 

 

ROZDZIAŁ 4

Przepisy  końcowe

 

§ 24

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - w wysokości:

1)      dla terenów: 1 MN ? MN oraz 15 MN/U  i 16  MN/U   - 30 %

2)      dla pozostałych terenów   -  0 %

 

§ 25

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 26

Plan zatwierdzony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl