Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVI/278/2006

Uchwała Nr XXXVI/278/2006

Numer uchwały: 278
Numer sesji: 36
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVI/278/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, pOz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, póz. 2104/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ l.

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXII/242/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r. z późniejszymi zmianami: wprowadza się następujące zmiany:

1.      §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.667.150 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2.      §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.719.296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

3.      §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na tok 2006 w kwocie 1.046.397 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.”

4.      §8 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się:

- rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 28.603 zł

- rezerwę celową oświatową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 57.322 zł."

5.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

7.      Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl