Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVIII/294/2006

Uchwała Nr XXXVIII/294/2006

Numer uchwały: 294
Numer sesji: 38
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVIII/294/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 18 września 2006 roku

 

 

w sprawie: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1.

1.      Ustanawia się:

1)            warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2)            rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

3)            tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

4)            postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,

5)            zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy,

6)            sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2.      Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

3.      Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)            pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2)            beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, które mu na zasadach kreślonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy,

3)            środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

 

§2.

1.      Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1)            znajduje się na stałe na obszarze Gminy,

2)            jest w złym stanie technicznym,

3)            posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub Kulturowe dla mieszkańców
Gminy

2.      Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

1)            sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)            przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)            wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)            opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)            wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)            sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)            zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)            stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)            odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)        odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11)        odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)        modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)        wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)        uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury, obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)        działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)        zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;

17)        zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

§3.

1.      O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.

2.      Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

3.      Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

 

§4.

1.      Dotacja z budżetu Gminy na wykonacie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do.50 % ogółu nakładów na te prace lub roboty.

2.      Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

3.      W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

§4.

1.      We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1)            imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2)            dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,

3)            fotograficzną dokumentację zabytku,

4)            dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

5)            decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

6)            wnioskowaną, kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania.

7)            zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,

8)            termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

9)            harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

10)        informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,

11)        wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,

 

2.      Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.      W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291).

4.      Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu z ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

§6.

1.      Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

2.      Z zastrzeżeniem ust. 3, wnioski o dotację należy składać do dnia 15 marca roku
kalendarzowego.

3.      Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

4.      Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna
przedstawiane są do zaopiniowania komisji Rady Miejskiej Rydzyny właściwej do spraw
kultury oraz komisji Rady właściwej do spraw budżetu

 

§7.

1.   Dotację przyznaje Rada Miejska Rydzyny w uchwale określającej:

1)            nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2)            prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,

3)            kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska Rydzyny uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy.

 

§8.

Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane z wniosku o dotację. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności:

1)            opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,

2)            kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w po stanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,

3)            zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

4)            zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,

5)            zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Gminę w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,

6)            sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,

7)            warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

8)            pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji,

9)            pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

 

§9.

1.      Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna i polega na:

1)            sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna),

2)            sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych} pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości {kontrola formalno- rachunkowa).

2.      Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.

 

§10.

1.      Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

2.      W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

3.      Sprawozdanie z ust. 2 określa:

1)            całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

2)            zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

4.      Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5.      Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.

6.      Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych, w umowie.

 

§12.

1.      Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską Rydzyny.

2.      Zestawienie danych z ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1)            wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2)            imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;

3)            kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji z § 7;

4)            kserokopię umowy o dotację;

5)            informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

6)            informacje przekazane Gminie przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku,

7)            adnotacje o podaniu informacji z ust 3 do publicznej wiadomości oraz o okresie wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłoszeń.

3.      Burmistrz Miasta i gminy Rydzyna niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. uchwałę o przyznaniu dotacji z § 7. Uchwałę wywiesza się na okres 1 miesiąca.

 

§13.

W roku budżetowym 2006 dotacje mogą otrzymać podmioty określone w § 3 ust.1, które złożą wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

 

§14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl