Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIX/301/2006

Uchwała Nr XXXIX/301/2006

Numer uchwały: 301
Numer sesji: 39
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIX/301/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 26 października 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXII/242/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r. z późniejszymi zmianami:

 

wprowadza się następujące zmiany:

  1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.723.245 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”
  2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.043.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
  3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.675.691 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”
  4. §2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.043.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
  5. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2006 w kwocie 819.697 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.”
  6. §8 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się:

- rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 44.425 zł

  1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

9.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10.  Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl