Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIX/303/2006

Uchwała Nr XXXIX/303/2006

Numer uchwały: 303
Numer sesji: 39
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIX/303/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 26 października 2006 roku

 

 

w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych dot. opracowania projektu budżetu.

 

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ l.

W celu opracowania projektu budżetu Burmistrz w terminie do 15 października wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy, które przedkładane są Wójtowi w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy poprzez:

 1. Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek organizacyjnych, którzy opracowują i przedkładają na ustalonych wzorach propozycje dochodów i wydatków związanych z realizacją swych zadań statutowych wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulacją kosztów utrzymania zarządzanych obiektów.
 2. Pracowników Urzędu prowadzących sprawy związane z realizacją zadań gospodarczych, którzy składają założenia dochodów i wydatków związanych z realizacją tych zadań.
 3. Przedstawicieli Jednostek Pomocniczych, którzy składają wnioski do projektu budżetu w zakresie zadań związanych z daną Jednostką.

 

§ 2.

Zarządzenie o którym mowa w par.1 zawierać powinno między innymi:

-         prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany,

-         planowany wzrost wynagrodzeń,

-         wzory druków do opracowania materiałów planistycznych.

 

§3.

Skarbnik w oparciu o przedłożone przez Burmistrz materiały i wnioski, a także w oparciu o skalkulowane dochody własne, planowane subwencje, udziały w podatkach, planowane dotacje na zadania zlecone i własne oraz inne zawarte umowy i porozumienia, opracowuje zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu.

 

§ 4.

Burmistrz przygotowuje na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika projekt budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

 

§ 5.

Burmistrz opracowuje informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:

a)      dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy,

b)      dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczegółowości o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

c)      dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,

d)      dane i informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej na dzień 30 września danego roku budżetowego od dnia złożenia poprzedniej informacji,

e)      inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

 

§ 6.

 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków oraz prognozę łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego, Burmistrz przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania i Radzie w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Objaśnienia do projektu budżetu zawierają:

1)        Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,

2)        Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem:

-        wydatków na finansowanie obowiązkowych zadań własnych;

-        wydatków na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

-        dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy;

-        wydatków majątkowych; w tym wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne;

-        wydatków majątkowych realizowanych w ramach WPI.

 

§ 7.

W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie, Burmistrz przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

 

§ 8.

Podległe jednostki opracowują projekt planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych o których mowa w § 7 uchwały, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.

 

§9.

 1. Przewodniczący Rady kieruje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej o której mowa w § 6 do wszystkich stałych Komisji Rady celem zaopiniowania.
 2. Komisje Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.
 3. Opinie Komisji niezwłocznie przedkładane są Przewodniczącemu Rady.
 4. Przewodniczący Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Komisji przekazuje zbiorcze ich zestawienie Burmistrzowi.
 5. Burmistrz zapoznaje się z opiniami przedłożonymi przez Przewodniczącego Rady, następnie przekazuje wnioski w formie autopoprawek do projektu budżetu pod obrady Rady na sesji, na której uchwalany jest budżet.

 

§ 10.

Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego.

 

§11.

 1. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje się według zasad określonych w art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).
 2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienia dla Burmistrza  do:

-       dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, łącznie ze zmianą kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dotacji.

-       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do określonej kwoty,

-       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

-       samodzielnego zaciągania pozostałych zobowiązań do określonej kwoty,

-       zaciągania zobowiązań z tyt. Umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.

 1. W projekcie budżetu mogą być planowane :

a)    Rezerwa ogólna nie wyższa niż l % planowanych wydatków budżetu gminy,

b)   Rezerwy celowe, których łączna suma nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu gminy.

 

§ 12.

Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady, na której będzie rozpatrywany projekt budżetu uwzględnia się następujące punkty :

1.      Odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2.      Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

3.      Odczytanie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady,

4.      Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wspólnej opinii Komisji Rady,

5.      Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian, w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie,

6.      Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

§ 13.

Uchwałę budżetową uchwala Rada Miejska Rydzyny przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawionej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§ 14.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Rydzyny Nr XI/83/2003 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyna Nr XX/140/2004 z dnia 28 października 2004 r.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl