Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIX/307/2006

Uchwała Nr XXXIX/307/2006

Numer uchwały: 307
Numer sesji: 39
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIX/307/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 26 października 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/294/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 września 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr XXXVIII/294/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”,

2)      w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy”.

3)      w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków”.

4)      w § 9 uchyla się ust. 2,

5)      w § 10 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl