Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr IV/29/2007

Uchwała Nr IV/29/2007

Numer uchwały: 29
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/29/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust, l, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§ l.

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr 111/20/2006 z dnia 28 grudnia 2006 t. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 r. z późniejszymi zmianami:

wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.094.858 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”
 2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.557.975 zł zgodnie 2 załącznikiem Nr 2 do uchwały.”
 3. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)      wydatki bieżące w wysokości 13.095.670 zł, w tym na:

a)      wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.624.536 zł,

b)      dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c)      wydatki na obsługę długu 161.380 zł,

2)      wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.462.305 zł.

 1. § 2 ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2007 w kwocie 430.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
 2. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2011 w kwocie 2.032.305 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6”.
 3. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie 463.117 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”
 4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

1)      ogólną w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 14.532 zł,

2)      celową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 50.000 zł."

 1. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 763.117 zł,

z tego na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł;

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu 463.117 zł.”

 1. w § 11 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:

4)      przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rydzyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki i termin zapłat)' upływa w roku następnym.

 1. Dokonuje się zmian -w załączniku Nr l zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.
 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 3. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl