Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr V/40/2007

Uchwała Nr V/40/2007

Numer uchwały: 40
Numer sesji: 5
Rok: 2007

Uchwała Nr V/40/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 26 marca 2007 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr III/20/2006  z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 r. z późniejszymi zmianami:

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.521.058  zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2.      §1 ust.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.808.560 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3."

3.      §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 16.134.175 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

4.      §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)   wydatki bieżące w wysokości 13.401.870 zł, w tym na: 

a)    wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  6.626.095 zł,

b)   dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c)    wydatki na obsługę długu 161.380 zł,

2)   wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.732.305 zł.

  1. § 2 ust.3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.808.560 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3;
  2. § 2 ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2007 w kwocie 700.000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
  3. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie 613.117 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”
  4. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 913.117 zł,

z tego na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł;

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu 613.117 zł.”

  1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.
  2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały
  3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
  4. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  6. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl