Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Rydzyna.

Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Rydzyna.

Numer uchwały: 68
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr XI/68/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 23 lipca 2007 roku

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez gminę Rydzyna.

 

Na podstawie art.49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala:

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez gminę Rydzyna

 

§1

1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Miasta i Gminy dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Rydzyna zgodnie z art. 49 ust. l pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 r. Nr 118, poz-1112 ze zmianami).
2. Specjalny fundusz na dany rok jest tworzony w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z czego 20% przeznacza się na nagrody przyznawane przez organ prowadzący, a 80% przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół.
3. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy.

§2

Nagroda organu prowadzącego - Gminy Rydzyna przyjmuje nazwę "Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna".

§3

Ilekroć w mniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola prowadzone przez gminę,
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach określonych w pkt. 1,
3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki określonej w pkt 1 będącego nauczycielem.

§4

1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie, zwłaszcza z zakończeniem roku szkolnego albo dniem patrona szkoły.

§5

1. Wysokość nagrody Burmistrza Miasta i Gminy może wynosić do 150% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Wysokość nagrody dyrektora może wynosić do 100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§6

1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.
2. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.

§7

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy może być przyznana nauczycielowi, który posiada, co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1/ W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
2/ W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi,
c) organizuje współprace szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
3/ W zakresie działalności pozaszkolnej:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
2. O przyznaniu nagrody dyrektorowi szkoły decydują, dodatkowo kryteria przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego, określone przepisami regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.

§8

1. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza mogą wystąpić:
1) dla dyrektora - rada pedagogiczna, rada rodziców, zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli, organ nadzoru pedagogicznego,
2) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli, organ nadzoru pedagogicznego
2. Burmistrz Miasta i Gminy może przyznać nagrodę, o której mowa w pkt. 1 i 2 z własnej inicjatywy.
3. Wnioski o których mowa w ust 1 opiniuje komisja ds. nagród powołana przez Burmistrza w składzie:
1) przedstawiciel Burmistrza,
2) przedstawiciel Rady Miejskiej,
3) przedstawiciel - wizytator organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) po jednym przedstawicielu związków zawodowych reprezentujących nauczycieli,
4. Raz w roku Burmistrz Miasta i Gminy będzie informować zakładowe organizacje związkowe o przyznanych nagrodach Burmistrza Miasta i Gminy.

§9

Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na warunkach określonych w § 7.

§10

1. Z wnioskiem o nagrodę Dyrektora mogą wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców, zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli, wizytator organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Dyrektor Szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy,
3. Dyrektor szkoły przyznaje nagrodę po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli.

§11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę.

§12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl