Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XV/90/2007 w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XV/90/2007 w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Numer uchwały: 90
Numer sesji: 15
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XV/90/2007
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami ) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1/
a/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni                           

-    0,61 zł.

b/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                       

-    3,74 zł.

c/ od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni                           

-    0,15 zł.

2/ od budynków lub ich części
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej           

-    0,55 zł.

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni użytkowej                           

-    17,00 zł.

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej           

-    8,10 zł.

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej               

-    3,84 zł.

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej                               

-    5,66 zł.

3/ od budowli 2% - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXX/225/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl