Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XV/93/2007 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XV/93/2007 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Numer uchwały: 93
Numer sesji: 15
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XV/93/2007
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawki podatku od środków transportowych w wysokościach określonych
w załącznikach Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXI/145/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała Nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/145/2004 z dnia 27 listopada 2004r. w sprawie: ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl