Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XV/96/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok

Uchwała Nr XV/96/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok

Numer uchwały: 96
Numer sesji: 15
Rok: 2007

Uchwała Nr XV/96/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje: 

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr III/20/2006  z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 r. z późniejszymi zmianami:

wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 16.212.057 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”
2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 17.145.555 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”
3. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 13.697.540 zł, w tym na: 
a) wynagrodzenia osobowe  i pochodne od wynagrodzeń 6.625.567 zł,
b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 86.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
c) wydatki na obsługę długu 126.380 zł,
2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 3.448.015 zł.
4. § 2 ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2007 w kwocie 891.500  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl