Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVI/99/2007 w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w ramach zasady de minimis

Uchwała Nr XVI/99/2007 w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w ramach zasady de minimis

Numer uchwały: 099
Numer sesji: 16
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XVI/99/2007
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w ramach zasady de minimis


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki stanowiące własność przedsiębiorcy.
2. Okres zwolnienia wynosi 2 lata i liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:
1) budowa budynku została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie budynku, lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
2) rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części.

§ 2

1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy §1 ust. 1 uchwały nie podlegają:
1) budynki związane z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
2) budynki związane z prowadzeniem stacji paliw.
2. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w §1 ust. 1 uchwały, ma charakter pomocy de minimis.
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.U. UE. L. 379 z dnia 28 grudnia 2006 r., str. 5).
3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 tys. euro brutto.
4. Dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego pułap,
o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.
5. Zwolnienie nie ma zastosowania do:
1) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom na działalność w sektorach rybołówstwa
i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
2) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu WE,
3) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom na działalność w zakresie przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu,
w następujących przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,
4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
6) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie
z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,
7) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji
w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.

§ 4

1. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, zobowiązani są do podania w informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, powierzchni użytkowej budynku zwolnionej od podatku, w terminie i na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
2. Przedsiębiorcy będący osobami prawnymi korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, zobowiązani są do podania w deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, powierzchni użytkowej budynku zwolnionej od podatku, w terminie i na zasadach określonych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5

1. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie, powinien przedłożyć wszystkie zaświadczenia
o udzielonej pomocy de minimis, które otrzymał od podmiotów udzielających pomocy w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
2. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie, oprócz zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, powinien przedłożyć także pisemne oświadczenie na temat wszelkiej innej przyznanej mu pomocy, w tym pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, w związku z realizacją, którego udzielana jest pomoc de minimis.
3. Aktualne oświadczenie na temat pomocy de minimis oraz wszelkiej innej pomocy przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

§ 6

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl