Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XVI/106/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XVI/106/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 106
Numer sesji: 16
Rok: 2007

Uchwała nr XVI/106/2007

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 ze zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska Rydzyna uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie gminy Rydzyna:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej wyprodukowanego
do dnia 31 grudnia 2002 r.:
- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie                     616,00 zł.
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie                       682,00 zł.
- powyżej 9 t do poniżej 12 t                          718,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej wyprodukowanego
po dniu 31 grudnia 2002r.:
- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie                     534,00 zł.
- powyżej 5,5 t do poniżej 9 t                          636,00 zł.
- powyżej 9 do poniżej 12 t                             646,00 zł.

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2002r.,
o dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 3,5 t do poniżej 12 t                        1 438,00 zł.

5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2002r.,
o dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 3,5 t do poniżej 12 t                        1 386,00 zł.

6. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2002r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
                                                                       258,00 zł.

8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2002r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
                                                                       238,00

9. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2002 roku o liczbie miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc                                   258,00 zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc                412,00 zł.

11. Od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2002 r. o liczbie miejsc
do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc                               252,00
- równej lub wyższej niż 30 miejsc                 396,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXI/145/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i uchwała nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2004 z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XV/93/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą
od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl