Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVII/107/2007 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.

Uchwała Nr XVII/107/2007 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.

Numer uchwały: 107
Numer sesji: 17
Rok: 2007

Uchwała Nr XVII/107/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
 z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.880.904 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.829.877.zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.051.027 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.504.096 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3;
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17.594.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.712.163 zł, w tym na: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  7.131.927 zł,
b) dotacje 116.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 218.887 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.882.491 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.504.096 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3;
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,   
3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000. zł.
4) wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 390.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2011 w kwocie 1.891.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 869.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 286.250 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:                        
1) ogólną w wysokości 98.000 zł;
2) celowe w wysokości 102.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 100.000  zł.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.    
   

§ 6.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2008 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.200.000 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.200.000 zł

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 6,
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rydzyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
   

§ 10.

Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl