Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIX/126/2008 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Rydzyna

Uchwała Nr XIX/126/2008 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Rydzyna

Numer uchwały: 126
Numer sesji: 19
Rok: 2008

Uchwała Nr XIX/126/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 7 marca 2008r.

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Rydzyna.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny  u c h w a l a   co następuje:

§ 1
W Statucie Gminy Rydzyna, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/30/2003r. Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Rydzyna (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 53, poz. 995) wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym co najmniej raz w kwartale”.
2. § 40 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„przestrzeganie zasad obrad Rady”.
3. w § 46 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„ 3. Protokół sporządza pracownik urzędu, wyznaczonym przez Burmistrz Miasta   i Gminy”.
„4. Przebieg sesji utrwalany jest na nośniku elektronicznym, który przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu przez kolejną sesję Rady”.
4. po § 48 dodaje się § 48 a. w brzmieniu:
„ §48 a. Obsługę biurową Rady i jej organów zapewnia wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy pracownik urzędu”.
5. w § 76 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji wyłączającej do Rady w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści decyzji. Rada rozpatruje odwołanie podczas najbliższej sesji”.
6. w § 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej biorą udział jej członkowie oraz zaproszone osoby”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl